Ochrana zemědělského půdního fondu


Kontakt

 

Ing. Jana Beránková

zástupce vedoucího odboru
tel.: 388 402 252
e-mail: jana.berankova@mesto.vimperk.cz


Pracovní doba:


Úřední dny: pondělí a středa

Úřední hodiny: 7.30 až 11.30   12.30 až 17.00

Ostatní dny po předchozí dohodě.

 

^ Nahoru

Pracovní náplň


Ochrana zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF)


  • rozhoduje o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu
  • uděluje souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu
  • uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití
  • uplatňuje stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje
  • uděluje vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací a vodních cest a jejich součástí nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností
  • uděluje souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace
  • rozhoduje o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
  • projednává správní delikty podle tohoto zákona, není-li k jejich projednání příslušná inspekce

 ^ Nahoru

Územní příslušnost

Územní příslušnost na úseku ochrany ZPF je celé území obce s rozšířenou působností Vimperk mimo území Národního parku Šumava.


 ^ Nahoru

Legislativa


Základní legislativa:

^ Nahoru

Formuláře ke stažení

Formuláře - žádost o odnětí ze zemědělského půdního fondu zde.


^ Nahoru

Jak si vyřídit

Zemědělství a zem. podnikání


Informujeme veřejnost, že s platností od 2.1.2020 přechází agenda vedení evidence zemědělských podnikatelů dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, z odboru životního prostředí na odbor obecní živnostenský úřad.

Nadále se tedy s žádostmi o zápis do evidence zemědělských podnikatelů, oznámením o přerušení, o pokračování či o změně, žádostmi o vyřazení případně o výpis z evidence zemědělských podnikatelů prosím obracejte na pracoviště odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vimperk. Adresa pracoviště odboru obecní živnostenský úřad je
Nad Stadiónem 199, Vimperk.

Ve Vimperku, dne 31.12.2019


^ Nahoru 


Ochrana zemědělského půdního fondu

MěÚ Vimperk, odbor ŽP, plní funkci orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. V souladu s příslušným zákonem vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu v územní působnosti MěÚ Vimperk. Pro občany, kteří chtějí na zemědělské půdě stavět, je jedním z nezbytných podkladů pro vydání stavebního povolení tzv. „souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu“.

Jak požádat o  udělení  souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu?

Je třeba podat žádost a připojit požadované náležitosti.

Je formulář žádosti k dispozici na internetu?

Ano, stáhnout si ho můžete v sekci "formuláře", jedná se o formulář, který žadateli poskytneme i při osobní návštěvě a lze ho vyplnit ihned, avšak podstatné jsou přílohy k této žádosti, které podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu žadatel k žádosti připojuje.

 
V jaké lhůtě lze souhlas k odnětí půdy získat?

Žádost se všemi povinnými přílohami bude vyřízena do 30 dnů.

Jak to bude s placením odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu?

O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů (tedy v návaznosti na územní rozhodnutí či stavební povolení stavebního úřadu).

 ^ Nahoru

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

1.7.2020

Nová obecně závazná vyhláška města Vimperk

V měsíci červenci 2020 vstoupí v platnost nová Obecně závazná vyhláška o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů, jejíž vydání odsouhlasilo Zastupitelstvo města Vimperk na svém zasedání dne 29.6.2020.

archív

Akce ve Vimperku