Ochrana zemědělského půdního fondu, evidence zemědělských podnikatelů 

 

Kontakt

 

Ing. Jana Beránková

zástupce vedoucího odboru
tel.: 388 402 252
e-mail: jana.berankova@mesto.vimperk.cz

 

Pracovní doba:

 

Úřední dny: pondělí a středa

Úřední hodiny: 7.30 až 11.30   12.30 až 17.00

Ostatní dny po předchozí dohodě.

 

^ Nahoru

Pracovní náplň

 

Ochrana zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF)

 

 • rozhoduje o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu
 • uděluje souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu
 • uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití
 • uplatňuje stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje
 • uděluje vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací a vodních cest a jejich součástí nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností
 • uděluje souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace
 • rozhoduje o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
 • projednává správní delikty podle tohoto zákona, není-li k jejich projednání příslušná inspekce

^ Nahoru

Vedení evidence zemědělských podnikatelů (zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství)

 

 • žádost o zápis do evidence
 • oznámení změny
 • žádost o vyřazení
 • oznámení o přerušení
 • oznámení o pokračování
 • žádost o výpis z evidence

 ^ Nahoru

Územní příslušnost

Územní příslušnost na úseku ochrany ZPF je celé území obce s rozšířenou působností Vimperk mimo území Národního parku Šumava.

 

Územní příslušnost na úseku evidence zemědělských podnikatelů není stanovena pro následující úkony, které lze provést na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností:

 • žádost o zápis do evidence
 • oznámení změny
 • žádost o vyřazení
 • oznámení o přerušení
 • oznámení o pokračování
 • žádost o výpis z evidence

Územní příslušnost na úseku evidence zemědělských podnikatelů byla zachována dle sídla podnikání pro tyto úkony:

 • aktualizace informací z externích registrů
 • kontrolní činnost
 • vedení správního řízení na úseku přestupků a správních deliktů

 ^ Nahoru

Legislativa

 

Základní legislativa:

^ Nahoru

Formuláře ke stažení

Formuláře pro zemědělské podnikatele najdete zde, žádost o odnětí ze zemědělského půdního fondu zde.

 

^ Nahoru

Jak si vyřídit

Zemědělství a zem. podnikání

 

Evidence zemědělských podnikatelů

 

MěÚ Vimperk, odbor ŽP, eviduje zemědělské podnikatele.

Kdo je zemědělský podnikatel?

Je to fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, tedy provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

Co se rozumí zemědělskou výrobou?

Zemědělskou výrobou se rozumí rostlinná výroba, živočišná výroba, produkce chovných a plemenných zvířat, výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, chov ryb, hospodaření v lese, hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

Kdo nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele?

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky.

Jak požádat o zaevidování?

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat. Vyplní žádost, kterou na odboru ŽP obdrží, zaplatí správní poplatek 1000,- Kč, doloží ke kontrole občanský průkaz a listinu, ze které vyplývá, že je již držitelem IČ. (nemá-li dosud přidělené IČ, tuto službu zprostředkuje MěÚ Vimperk)

Je formulář žádosti k dispozici na internetu?

Ano, jedná se celkem o tři formuláře: Žádost o zápis do evidence zemědělských podnikatelů (fyzická osoba), Žádost o zápis do evidence zemědělských podnikatelů (právnická osoba) a Oznámení změn. (najdete je v sekci  "formuláře ke stažení")

Co je výsledkem zaevidování žadatele jako zemědělského podnikatele?

Zemědělskému podnikateli bude vydáno Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. 

Jak postupovat při ukončení zemědělského podnikání?

Zemědělského podnikatele MěÚ Vimperk z evidence zemědělského podnikatele vyřadí, jestliže neprovozuje více než 24 kalendářních měsíců zemědělskou výrobu, jestliže zemřel, jde-li o osobu fyzickou, jestliže zanikl, jde-li o osobu právnickou, jestliže o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele zemědělský podnikatel požádá, nebo v případě, že mu byl uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu fyzickou.

O vyřazení provede MěÚ Vimperk zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje o tomto zemědělského podnikatele.

Který zákon upravuje vedení evidence zemědělských podnikatelů?

Jedná se o zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

^ Nahoru 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu

MěÚ Vimperk, odbor ŽP, plní funkci orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. V souladu s příslušným zákonem vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu v územní působnosti MěÚ Vimperk. Pro občany, kteří chtějí na zemědělské půdě stavět, je jedním z nezbytných podkladů pro vydání stavebního povolení tzv. „souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu“.

Jak požádat o  udělení  souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu?

Je třeba podat žádost a připojit požadované náležitosti.

Je formulář žádosti k dispozici na internetu?

Ano, stáhnout si ho můžete v sekci "formuláře", jedná se o formulář, který žadateli poskytneme i při osobní návštěvě a lze ho vyplnit ihned, avšak podstatné jsou přílohy k této žádosti, které podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu žadatel k žádosti připojuje.

 
V jaké lhůtě lze souhlas k odnětí půdy získat?

 

Žádost se všemi povinnými přílohami bude vyřízena do 30 dnů.

Jak to bude s placením odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu?

O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů (tedy v návaznosti na územní rozhodnutí či stavební povolení stavebního úřadu).

 ^ Nahoru

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku