Ochrana zemědělského půdního fondu, evidence zemědělských podnikatelů 

 

Kontakt

 

Ing. Jana Beránková

zástupce vedoucího odboru
tel.: 388 402 252
e-mail: jana.berankova@mesto.vimperk.cz

 

Pracovní doba:

 

Úřední dny: pondělí a středa

Úřední hodiny: 7.30 až 11.30   12.30 až 17.00

Ostatní dny po předchozí dohodě.

 

^ Nahoru

Pracovní náplň

 

Ochrana zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF)

 

 • rozhoduje o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu
 • uděluje souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu
 • uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití
 • uplatňuje stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje
 • uděluje vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací a vodních cest a jejich součástí nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností
 • uděluje souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace
 • rozhoduje o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
 • projednává správní delikty podle tohoto zákona, není-li k jejich projednání příslušná inspekce

^ Nahoru

Vedení evidence zemědělských podnikatelů (zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství)

 

 • žádost o zápis do evidence
 • oznámení změny
 • žádost o vyřazení
 • oznámení o přerušení
 • oznámení o pokračování
 • žádost o výpis z evidence

 ^ Nahoru

Územní příslušnost

Územní příslušnost na úseku ochrany ZPF je celé území obce s rozšířenou působností Vimperk mimo území Národního parku Šumava.

 

Územní příslušnost na úseku evidence zemědělských podnikatelů není stanovena pro následující úkony, které lze provést na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností:

 • žádost o zápis do evidence
 • oznámení změny
 • žádost o vyřazení
 • oznámení o přerušení
 • oznámení o pokračování
 • žádost o výpis z evidence

Územní příslušnost na úseku evidence zemědělských podnikatelů byla zachována dle sídla podnikání pro tyto úkony:

 • aktualizace informací z externích registrů
 • kontrolní činnost
 • vedení správního řízení na úseku přestupků a správních deliktů

 ^ Nahoru

Legislativa

 

Základní legislativa:

^ Nahoru

Formuláře ke stažení

Formuláře pro zemědělské podnikatele najdete zde, žádost o odnětí ze zemědělského půdního fondu zde.

 

^ Nahoru

Jak si vyřídit

Zemědělství a zem. podnikání

 

Evidence zemědělských podnikatelů

 

MěÚ Vimperk, odbor ŽP, eviduje zemědělské podnikatele.

Kdo je zemědělský podnikatel?

Je to fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, tedy provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

Co se rozumí zemědělskou výrobou?

Zemědělskou výrobou se rozumí rostlinná výroba, živočišná výroba, produkce chovných a plemenných zvířat, výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, chov ryb, hospodaření v lese, hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

Kdo nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele?

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky.

Jak požádat o zaevidování?

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat. Vyplní žádost, kterou na odboru ŽP obdrží, zaplatí správní poplatek 1000,- Kč, doloží ke kontrole občanský průkaz a listinu, ze které vyplývá, že je již držitelem IČ. (nemá-li dosud přidělené IČ, tuto službu zprostředkuje MěÚ Vimperk)

Je formulář žádosti k dispozici na internetu?

Ano, jedná se celkem o tři formuláře: Žádost o zápis do evidence zemědělských podnikatelů (fyzická osoba), Žádost o zápis do evidence zemědělských podnikatelů (právnická osoba) a Oznámení změn. (najdete je v sekci  "formuláře ke stažení")

Co je výsledkem zaevidování žadatele jako zemědělského podnikatele?

Zemědělskému podnikateli bude vydáno Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. 

Jak postupovat při ukončení zemědělského podnikání?

Zemědělského podnikatele MěÚ Vimperk z evidence zemědělského podnikatele vyřadí, jestliže neprovozuje více než 24 kalendářních měsíců zemědělskou výrobu, jestliže zemřel, jde-li o osobu fyzickou, jestliže zanikl, jde-li o osobu právnickou, jestliže o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele zemědělský podnikatel požádá, nebo v případě, že mu byl uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu fyzickou.

O vyřazení provede MěÚ Vimperk zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje o tomto zemědělského podnikatele.

Který zákon upravuje vedení evidence zemědělských podnikatelů?

Jedná se o zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

^ Nahoru 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu

MěÚ Vimperk, odbor ŽP, plní funkci orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. V souladu s příslušným zákonem vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu v územní působnosti MěÚ Vimperk. Pro občany, kteří chtějí na zemědělské půdě stavět, je jedním z nezbytných podkladů pro vydání stavebního povolení tzv. „souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu“.

Jak požádat o  udělení  souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu?

Je třeba podat žádost a připojit požadované náležitosti.

Je formulář žádosti k dispozici na internetu?

Ano, stáhnout si ho můžete v sekci "formuláře", jedná se o formulář, který žadateli poskytneme i při osobní návštěvě a lze ho vyplnit ihned, avšak podstatné jsou přílohy k této žádosti, které podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu žadatel k žádosti připojuje.

 
V jaké lhůtě lze souhlas k odnětí půdy získat?

 

Žádost se všemi povinnými přílohami bude vyřízena do 30 dnů.

Jak to bude s placením odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu?

O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů (tedy v návaznosti na územní rozhodnutí či stavební povolení stavebního úřadu).

 ^ Nahoru

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku