Vodní hospodářství

OBSAH

Kontakt


Ing. Jaromír Langer

tel.: 388 402 255
e-mail: jaromir.langer@mesto.vimperk.cz

vodní hospodářství pro fyzické osoby podnikající a pro právnické osoby

pracovní náplň zde


Ing. Jana Beránková

zástupce vedoucího odboru
tel.: 388 402 252
e-mail: jana.berankova@mesto.vimperk.cz

studny pro domácnosti

pracovní náplň zde


Ing. Jan Blahout

tel.: 388 402 253
e-mail: jan.blahout@mesto.vimperk.cz

administrace soukromých osob a domácností, odpadní vody, vodní toky, povodně

pracovní náplň zde 


Pracovní doba:

Úřední dny: pondělí a středa

Úřední hodiny: 7.30 až 11.30   12.30 až 17.00

Ostatní dny po předchozí dohodě.


^ Nahoru

Účel vodoprávního úřadu 

 • Základní činností Městského úřadu Vimperk, odboru životního prostředí jako věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen vodoprávní úřad) je v obecné rovině především ochrana podzemních a povrchových vod, založení práva k těmto vodám pro jednotlivé subjekty využívající tyto vody, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod  přímo souvisí a to vše v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, ochrany před účinky povodní a sucha a ochrany vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.
 • Další důležitou činností vodoprávního úřadu je zakládání práva ke stavbách vodních děl (zejména povolování těchto staveb a jejich změn, kolaudace a jejich odstraňování).
 • Dále vodoprávní úřad vykonává veřejnou správu na úseku vodovodů a kanalizací, především pro vodovody a kanalizace sloužící pro veřejnou potřebu.
 • Vodoprávní úřad vykonává rovněž dozor nad dodržováním ustanovení vodního zákona a předpisů podle něj vydaných a v rozsahu své působnosti ukládá opatření k odstranění zjištěných závad.
 • Vodoprávní úřad vykonává rovněž dozor nad dodržováním zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a předpisů pode něj vydaných, přitom se řídí zákonem o státní kontrole.
 • Vodoprávní úřad vykonává rovněž stavební dozor nad dodržování ustanovení stavebního zákona a předpisů podle něj vydaných pokud se jedná o stavby vodních děl.
 • Vodoprávní úřad je rovněž dotčeným orgánem státní správy ve správních řízeních vedených podle zákona o ochraně přírody a krajiny, horního zákona a zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a dále při postupu podle stavebního zákona při umisťování, povolování, užívání a odstraňování staveb pokud mohou být dotčeny zájmy podle vodního zákona (týká se to např. staveb obecných, staveb dopravních, zařízení a činností, které vodoprávní úřad nepovoluje, ale které mohou ovlivnit vodní poměry dle ustanovení § 17 vodního zákona). V souvislosti s umisťováním staveb, jejich prováděním, změnou a odstraňováním nebo zařízením, nebo prováděním jiných činností, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod vydává za podmínek a v souladu s ustanovením § 18 vodního zákona vyjádření.
 • Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí je vodoprávním úřadem vykonávající státní správu obecního úřadu obcí s rozšířenou působností v rozsahu ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a obecním úřadem dle ustanovení § 105 vodního zákona.
 • Dále je vodoprávním úřadem dle ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Vodoprávní úřad je speciálním stavebním úřadem dle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ve vztahu ke stavbám vodních děl.   

^ Nahoru

Místní příslušnost vodoprávního úřadu


Místní příslušnost vodoprávního úřadu obce s rozšířenou působností (dle ustanovení § 106 vodního zákona) je v těchto obcích a jejich částech (osadách) :

 

 • Bohumilice
 • Borová Lada ( Černá Lada, Knížecí Pláně, Nový Svět, Paseka, Šindlov, Svinná Lada, Zahrádky)
 • Bošice ( Budilov, Hradčany, Záhoří)
 • Buk ( Včelná pod Boubínem, Vyšovatka)
 • Čkyně (Dolany, Horosedly, Onšovice, Předenice, Spůle, Záhoříčko)
 • Horní Vltavice  (Březová Lada, Polka, Račí, Slatina, Žlíbky)
 • Kubova Huť
 • Kvilda  ( Bučina, Františkov, Hraběcí Huť, Vydří Most)
 • Lčovice
 • Nicov  ( Popelná, Řetenice, Studenec)
 • Nové Hutě
 • Stachy (Jaroškov, Úbislav, Zadov, Říhov, Michalov, Šebestov, Kůsov, Lesní Chalupy, Bláhov, Chalupy, Churáňov)
 • Strážný (Hliniště, Kořenný, Řasnice)
 • Svatá Maří (Brdo,  Smrčná, Štítkov, Trhonín, Vícemily)
 • Šumavské Hoštice (Kosmo, Škarez 2.díl, Vojslavice)
 • Vacov  (Benešova Hora, Čábuze, Javorník, Lhota nad Rohanovem, Milíkov, Miřetice, Mladíkov, Nespice, Přečín, Ptákova Lhota, Rohanov, Vlkonice, Žár)
 • Vimperk (Arnoštka, Bořanovice, Boubská, Cejsice, Hrabice, Klášterec, Korkusova Huť, Křesanov, Lipka, Michlova Huť, Modlenice, Pravětín, Skláře, Solná Lhota, Sudslavice, U Sloupů, Veselka, Vnarovy, Výškovice)
 • Vrbice
 • Zálezly (  Bolíkovice, Kovanín, Setěchovice)
 • Zdíkov (Branišov, Hodonín, Masákova Lhota, Nový Dvůr, Putkov,  Račov, Zdíkovec, Žírec)
 • Žárovná

Místní příslušnost vodoprávního úřadu - obecního úřadu (dle ustanovení § 105 vodního zákona) je pouze v Městě Vimperk a jeho částech (osadách) :


Vimperk (Arnoštka, Bořanovice, Boubská, Cejsice, Hrabice, Klášterec, Korkusova Huť, Křesanov, Lipka, Michlova Huť, Modlenice, Pravětín, Skláře, Solná Lhota, Sudslavice, U Sloupů, Veselka, Vnarovy, Výškovice)


Vodoprávní úřad nevykonává žádné činnosti vyplývající z úkolu samosprávy Města Vimperk.

Dle vodního zákona je vodoprávním úřadem též krajský úřad, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo obrany. Působnost těchto vodoprávních úřadů je taxativně uvedena v § 107 a 108 vodního zákona.


^ Nahoru

Legislativa


Platná legislativa vodoprávních úřadů :

 1. Zákony
 2. Vyhlášky a nařízení vlády (prováděcí předpis)
 3. Metodické pokyny (prováděcí předpis)

Zákony:

 1. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 2. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
 3. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 4. Zákon č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád)
 5. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 6. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 7. Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 8. Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 9. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů
 10. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 11. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 12. Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
 13. Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
 14. Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru zněčišťování životního prostředí a integrovanému systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonu
 15. Zákon č. 435/2006 Sb., úplné znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změnně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), jak vyplívá z pozdějších změn
 16. Zákon č. 150/2004 Sb., úplné znění zákona č. 362/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších změn
 17. Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

 ^ Nahoru

Prováděcí předpisy k vodnímu zákonu :

 • Vyhláška ministerstva životního prostředí  a ministerstva zemědělství č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod 
 • Vyhláška ministerstva zemědělství  č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla
 • Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č. 1/2010 k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly.
 • Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 720/2003-6000 k ošetřování, údržbě vegetace na sypaných hrázích malých vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu.
 • Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství k zabezpečení plnění programu snížení znečištění povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů
 • Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství pro posuzování žádostí o výjimku z ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona pro použití závadných látek ke krmení ryb (§ 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona) a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb (§ 39 odst. 7 písm. d) vodního zákona)
 • Metodická příručka Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka k zásadám stanovení minimálních zůstatkových průtoků

Odkazy na jednotlivé metodické pokyny naleznete na webu ministerstva zemědělství zde.

^ Nahoru

Prováděcí předpisy k zákonu o vodovodech a kanalizacích :

 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 29192/2002-6000 pro zpracování vybraných údajů z majetkové evidence vodovodů a kanalizací.
 • Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 10 535/2002-6000 pro určení optimální velikosti fakturačního vodoměru a profilu vodovodní přípojky.
 • Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 10 532/2002-6000 pro plán kontrol jakosti v průběhu výroby pitné vody, a plán kontrol míry znečistění odpadních vod.

Odkazy na jednotlivé metodické pokyny naleznete na webu Ministerstva zemědělství zde.

^ Na obsah

Prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu :


Prováděcí předpisy k zákonu o archivnictví a spisové službě :

^ Nahoru

Pracovní náplň - Ing. Jaromír Langer


Ing. Jaromír Langer

tel.: 388 402 255
e-mail: jaromir.langer@mesto.vimperk.cz


dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) vydává :

 • povolení k nakládání s povrchovými vodami dle § 8 vodního zákona : k jejich odběru, k jejich vzdouvání, popř. k akumulaci (do 1 mil. m3 nebo výšky vzdutí do 10 m), k využívání jejich energetickému potenciálu (pokud si to na významných vodních tocích nevyhradí krajský úřad), k jinému nakládání s nimi.
 • povolení k nakládání s podzemními vodami dle § 8 vodního zákona : k jejich odběru, k jejich akumulaci, k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny, k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou, k jinému nakládání s nimi.
 • povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních dle § 8 vodního zákona (do 10 000 EO  a vyjma nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek).
 • povolení k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie dle § 8 vodního zákona.
 • povolení ke změně a zrušení k nakládání s vodami dle § 12 vodního zákona (na žádost nebo z moci úřední).
 • rozhodnutí o uložení povinnosti umožnit využití vodního díla nebo zařízení k povolenému nakládání s vodami jiné osobě dle § 11  vodního zákona.
 • povolení k některým činnostech dle § 14 vodního zákona - k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích, k těžbě písku, štěrku a bahna z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku  - ke geologickým pracím spojených se zásahem do pozemků v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů – k zasypání odstavených ramen vodních toků – k vrácení vodního toku do původního koryta- k ukládání těžebního odpadu do povrchových vod.
 • stanoviska k ohlášeným stavbám ČOV a k udržovacím pracím, obnově a stavebním úpravám staveb vodních děl dle § 15a a 15 vodního zákona.
 • rozhodnutí, kterým zakazuje provedení ohlášených prací na stavbě vodního díla dle § 15a vodního zákona.
 • povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace dle § 16 vodního zákona (např. fabriky, zubaři apod.).
 • souhlas (závazným stanoviskem nebo rozhodnutím) dle § 17 vodního zákona :  ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry – ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňující podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod – ke stavbám, k těžbě nerostů nebo terénním úpravám v záplavových územích – ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku – ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů – k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky dle jiného právního předpisu – k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda (souhlas je závazný pro příslušné orgány při postupu podle zvláštních zákonů).
 • vyjádření dle § 18 vodního zákona :  k umístění, k záměru provést nebo změnit stavbu nebo zařízení nebo jiné činnosti pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod.
 • stanovuje ochranná pásma I. a II. stupně opatřením obecné povahy dle § 30 vodního zákona : u vodních zdrojů (s ročním odběrem 10 000 m3 a více), u vodárenských nádrží, u ostatních nádrží s vodárenským využitím, u vodních toků a v některých ostatních případech.
 • rozhodnutí o zrušení ochranného pásma dle § 30 vodního zákona (na základě žádosti nebo z vlastního podnětu).
 • opatření dle § 34 vodního zákona pokud povrchové vody sloužící ke koupání přestanou odpovídat požadavkům na jakost vody.
 • ukládá dle § 35 vodního zákona uživatelům vodárenských a jiných nádrží nebo na úsecích vodních toků jejich vlastníkovi, správci vodního toku nebo uživateli rybářského revíru způsob rybářského obhospodařování.
 • souhlas dle § 34 vodního zákona k vypouštění ryb a ostatních vodních živočichů nepůvodních, geneticky nevhodných a neprověřených populací přirozených druhů do vodních toků a vodních nádrží.
 • stanovuje minimální zůstatkový průtok dle § 36 v souvislosti s povolením k nakládání s vodami.
 • opatření k nápravě nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií dle § 42 vodního zákona.
 • rozhodnutí v pochybnostech o hranici koryta vodního toku dle § 44 vodního zákona.
 • stanovuje větší šířku pozemků při vodním toku pro jejich užívání na nezbytnou dobu správci těchto vodních toků dle § 49 vodního zákona.
 • zákaz kácet stromy nebo keře zabezpečující stabilitu koryta vodního toku dle § 51 vodního zákona.
 • rozhodnutí v pochybnostech o rozsahu povinností nebo oprávnění správců povodí a správců vodních toků pokud o těchto povinnostech a oprávnění nerozhoduje Ministerstvo zemědělství dle § 53 vodního zákona.
 • rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda je o vodní dílo dle § 55 vodního zákona.
 • rozhodnutí v pochybnostech o rozsahu povinností vlastníka pozemků na kterých je stavba k vodohospodářským melioracím dle § 56 vodního zákona.
 • opatření obecné povahy, kterým stanovuje ochranné pásmo podél vodního díla a  zákaz nebo omezení na něm, podle jeho povahy umisťovat a provádět některé stavby nebo činnosti dle § 58 vodního zákona.
 • rozhodnutí, kterým ukládá vlastníkovi vodního díla zpracovat a předložit vodoprávnímu úřadu ke schválení manipulační řád nebo jeho změnu dle § 59 vodního zákona. rozhodnutí o povinnosti zajistit na vodním díle technickobezpečnostní dohled podle § 61 vodního zákona.
 • rozhodnutí o změně kategorie vodního díla, rozsahu technickobezpečnostního dohledu, popřípadě podmínek jeho zajišťování, pokud se významně změní podmínky, za nichž bylo předchozí rozhodnutí vydáno dle § 61 vodního zákona.
 • rozhodnutí, kterým stanovuje další povinnosti k provádění technickobezpečnostního dohledu dle § § 62 vodního zákona.
 • opatření obecné povahy, kterým stanovuje omezující podmínky v záplavovém území mimo aktivní zónu dle § 67 vodního zákona.
 • rozhodnutí, kterým schvaluje manipulační řád vodního díla podle § 115 vodního zákona.
 •  rozhodnutí, kterým ukládá pokuty za porušení ustanovení vodního zákona dle § 125a, 125b, 125c, 125d, 125e, 125f, 125g, 125h, 125i, 125j a 125k.       

^ Nahoru

dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

vydává rozhodnutí, kterým povoluje stavby vodních děl dle § 15 vodního zákona  a § 115 stavebního zákona (vyjma staveb, které dle § 107 vodního zákona povoluje krajský úřad a které nejsou stavbami vodního díla dle § 55 vodního zákona) a to zejména pro tyto stavby vodních děl :

1. přehrady, hráze, jezy

2. stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků t.j. stavby úprav, změn nebo umělých koryt vodních toků, stavby pro zajištění stability a odolnosti koryt vodních toků tj. vegetační, nevegetační, kombinovaná opevnění, vodní části nábřežních zdí, stupně, skluzy, prahy, brody, shybky, propustky, schody na březích koryt vodních toků, náplavky, rybí útulky.

3.  stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody t.j. stavby pro odběr povrchové nebo podzemní vody, stavby pro vedení surové vody, stavby pro úpravu surové vody, stavby pro vedení pitné vody, stavby pro vedení užitkové vody.

4. stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů, včetně čistíren odpadních vod, (kde je mediem odpadní voda) tzv. jednotná nebo oddílná kanalizace splašková, stavby pro odvádění odpadních vod, stavby čistíren odpadních vod, stavby výpustných objektů pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

5. stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů, (kde je mediem srážková-povrchová voda) tzv. oddílná kanalizace dešťová,stavby objektů včetně případných zařízení k zachycení závadných látek, stavby výpustných objektů srážkových vod-povrchových vod do zejména povrchových vod, obvykle vodních toků.

6. stavby, které čistí odpadní vody k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu kanalizace sloužící veřejné potřebě (zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu), stavby, které čistí odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek (§ 16 vodního zákona).

7. stavby na ochranu před povodněmi t.j. ochranné hráze, pobřežní hráze a ochranné zdi.

8. stavby k vodohospodářským melioracím zemědělských a lesních pozemků, stavby k závlaze a odvodnění těchto pozemků, stavby k ochranně těchto pozemků před erozní činností povrchové a podzemní vody, stavby k zavlažování a odvodňování ostatních pozemků.

9. stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích, t.j. břehové úpravy, nábřežní zdi vodních částí přístavů, plavební komory včetně rejd, stavební části vyvazovacích a vodících zařízení jako dalby a svodidla, plavební kanály na vodních tocích, plavební mosty na vodních tocích, plavební zdvihadla, plavební tunely, lodní propustě.

10. stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu, t.j. vodní části průtočných vodních elektráren, akumulačních vodních elektráren, přečerpávajících vodních elektráren, které využívají vodní energie k výrobě elektrické energie, vodní části staveb, které využívají energie přímo k pohonu strojů, stavby získávající tepelnou energii povrchových nebo podzemních vod pro jejich další využití.

11. stavby odkališť t.j. objekty hrázového systému, objekty dělící hráze, objekt vlastní nádrže, objekt odběrných zařízení odsazené vody, objekt čerpací stanice postřiků, objekt záchytných příkopů.

12. stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod t.j. stavby, které svým účelem slouží k měření hladiny, průtoků a jakosti povrchové vody ve vodních tocích (pevné měrné profily osazené měrnými přelivy, limnigrafy, manometrické hladinoměry apod.), stavby, které slouží jako pozorovací objekty učené ke sledování kolísání hladin a jakosti podzemní vody (studny, vrty, pozorovací sondy apod.) nebo zkoušené objekty, na kterých se provádí hydrodynamické zkoušky.

13. stavby k hrazení bystřin a strží, pokud zvláštní zákon (zákon o lesích) nestanoví jinak t.j. stavby úprav směrových poměrů, stavby zaústění přítoků, stavby úprav podélného sklonu nivelety dna, stavby za účelem zvýšení stability a odolnosti koryty bystřin, vodní části nábřežních zdí, stavby příčných objektů (pásy, prahy, stupně, skluzy a přehrážky), stavby soustřeďovacích a usměrňovacích objektů (výhony, odháňky), stavby některých technických opatření (příkopy, trativody, drény, zářezy, studny, terasy).

14. jiné stavby potřebné k nakládání s vodami t.j. například stavby rybích přechodů, vodní části staveb pro chov ryb, vodní drůbež, stavby náhonů, stavby odpadů, stavby k převodům povrchových vod (kanály, žlaby, štoly, potrubí) apod.

dále vydává

 • kolaudační rozhodnutí pro stavby vodních děl, které byly povoleny dle stavebního zákona 50/1976 Sb. a to dle § 82 tohoto stavebního zákona.
 • kolaudační souhlas pro stavby vodních děl, které byly povoleny dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a to dle § 122 tohoto stavebního zákona.
 • rozhodnutí, kterým povoluje změnu stavby před jejím dokončením dle § 118 stavebního zákona.
 •  souhlas se změnou v užívání stavby vodního díla dle § 126 stavebního zákona.
 • rozhodnutí, kterým zakazuje užívání stavby vodního díla dle § 122 stavebního zákona.
 •  rozhodnutí, kterým dodatečně povoluje stavbu vodního díla dle § 129 stavebního zákona.
 •  potvrzení o existenci a účelu užívání stavby vodního díla dle § 125 stavebního zákona.
 • ověření pasportu stavby vodního díla dle § 125 stavebního zákona.
 •  rozhodnutí, kterým nařizuje odstranění stavby vodního díla dle § 129 stavebního zákona.
 •  rozhodnutí, kterým ukládá pokuty za porušení ustanovení stavebního zákona dle § 180.

 ^ Nahoru

dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

vydává :

 • rozhodnutí v případě sporu o rozsahu oprávnění vstupovat na cizí pozemky mezi vlastníkem, či provozovatelem vodovodu a kanalizace a vlastníkem cizích pozemků podle § 7 zákona o vodovodech a kanalizacích.
 • rozhodnutí, kterým schvaluje kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu dle § 14 zákona o vodovodech a kanalizacích.
 • rozhodnutí, kterým uděluje výjimku pro výškové umístění kanalizace při styku s vodovodem dle § 12 zákona o vodovodech a kanalizacích.
 • Rozhodnutím povoluje vypouštění odpadních vod do kanalizace, pokud vypouštění odpadních vod dle schváleného kanalizačního řádu vyžaduje předchozí čištění dle § 18 zákona o vodovodech a kanalizacích.
 • rozhoduje o povinnosti veřejné služby dle § 22 zákona o vodovodech a kanalizacích.
 • rozhodnutí, kterým uděluje výjimku z ochranného pásma vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona o vodovodech a kanalizacích.
 • rozhodnutí, kterým ukládá pokuty za porušení ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích dle § 33.

^ Nahoru

Pracovní náplň - Ing. Jana  Beránková

Ing. Jana Beránková

tel.: 388 402 252
e-mail: jana.berankova@mesto.vimperk.cz


 • upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje podle §6 odst. 4 tohoto zákona obecné nakládání s povrchovými vodami, nejde-li o vodní toky tvořící státní hranice
 • povoluje pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) odběr a jiné nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, s výjimkou vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, a zřizování, změny a odstraňování vodních děl, která s tímto odběrem nebo nakládáním souvisejí
 • rozhoduje v případech, kdy jim přísluší povolovat vodní dílo, též o ostatních vodohospodářských záležitostech týkajících se tohoto vodního díla

^ Nahoru

Pracovní náplň - Ing. Jan Blahout

Ing. Jan Blahout

tel.: 388 402 253
e-mail: jan.blahout@mesto.vimperk.cz


vodní hospodářství (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách)

 • povoluje pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) odběr a jiné nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a zřizování, změny a odstraňování vodních děl, která s tímto odběrem nebo nakládáním souvisejí
 • povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních u zdrojů vypouštění do 10 000 EO
 • stavební povolení k vodním dílům
 • souhlas ke stavbám a zařízením na pozemcích , na nichž se nacházejí koryta vodních toků nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivňují vodní poměry
 • rozhodnutí o schválení havarijních plánů

vodovody a kanalizace (zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích)

 • zabezpečuje dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů agendy vyplývající z §5 odst.4 pro obce III. typu

protipovodňová ochrana


^ Nahoru

Formuláře

Formuláře najdete zde.


^ Nahoru

Digitální povodňové plány


Jak si vyřídit


Podání žádosti o „povolení studny pro domácnost"

Kdo žádá:
Ten, kdo má záměr zřídit si vlastní studnu a odebírat z ní vodu pro domácnost, tj, zásobování rod. domu, rekreační chaty či jen zalévání zahrady.

Kdo vyřizuje:
MěÚ Vimperk, odbor ŽP, orgán vodního hospodářství, tel. č. 388 402 252 (Ing. Jana Beránková).

Poplatek:
300,- Kč

Lhůta k vyřízení žádosti:
Do 60 dnů od podání žádosti se všemi požadovanými přílohami, ve složitých případech nejdéle do 3 měsíců

Formulář žádosti:
k dispozici v kanceláři č. 20 (odbor ŽP , budova čp. 8 na Náměstí Svobody ve Vimperku) nebo zde ke stažení (pdf [PDF 253 kB] [PDF 253 kB], ms word [RTF 160 kB] [RTF 160 kB])


Časté chyby žadatelů o povolení k nakládání s vodami dle vodního zákona :

 1. Žádost není podána na předepsaném formuláři.
 2. Žádost je neúplná (neobsahuje povinné údaje).
 3. Žádost postrádá povinné přílohy.


Časté chyby žadatelů, kteří získali pravomocné rozhodnutí k nakládání s vodami :


 1. Nejsou dodržovány podmínky rozhodnutí (např. povinnost zasílání vzorků odpadních vod, hodnoty uvedené v povolení apod.).
 2. Při změně vlastnictví stavby vodního díla, není do 2 měsíců o této skutečnosti informován vodoprávní úřad.
 3. Včas nepožádají o změnu doby platnosti povolení k nakládání s vodami.

Časté chyby žadatelů o stavební povolení ke stavbě vodního díla:


 1. Žádost není podána na předepsaném formuláři.
 2. Žádost je neúplná (neobsahuje povinné údaje).
 3. Žádost postrádá povinné přílohy.

Časté chyby žadatelů, kteří získali pravomocné stavební povolení ke stavbě vodního díla:


 1. Nejsou dodržovány podmínky rozhodnutí (např. vodoprávnímu úřadu není sdělen před započetím staveb. prací zhotovitel, stavba je postavena na jiných pozemcích, než na kterých byla povolena, stavba je postavena v rozporu se schválenou projektovou dokumentací apod.).
 2. Při změně vlastnictví stavby vodního díla, není do 2 měsíců o této skutečnosti informován vodoprávní úřad.
 3. Včas nepožádají o prodloužení lhůty k dokončení stavebních prací.

 ^ Nahoru