Datum stránky: 24.8.2015

Vimperské aleje porostou i pro další generace

 

Vimperské městské aleje čeká významná změna. Odboru životního prostředí se podařilo získat téměř milionovou dotaci na jejich obnovu. Do konce roku zmizí nemocné stromy, které by mohly při pádu ohrozit zdraví lidí i bezpečnost silničního provozu. Pryč budou i nevhodné náletové dřeviny. 208 stromů se dočká ošetření, vysadí se 115 nových stromů. Jedná se o dlouhodobé řešení stavu těchto alejí, které zajistí jejich zdraví i dobrý vzhled pro naše vnuky.

 

 

Ošetřit významnou část městských alejí – takový úkol bude mít v těchto dnech Odbor životního prostředí Městského úřadu ve Vimperku. „Za využití dotačních prostředků ošetříme významnou část městských alejí. Doufáme, že tento zásah jako celek zajistí perspektivu existence aleje i pro naše vnuky, uvádí Josef Kotál, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu ve Vimperku.

Na tuto akci získal Vimperk více než 900 tisíc korun ze Státního fondu životního prostředí a z Evropské unie. Celkové náklady projektu jsou zhruba 1,2 milionu korun. O nutnosti realizace projektu už rozhodla jasně Rada města Vimperk, úředníci Krajského úřadu Jihočeského kraje a Agentura ochrany přírody a krajiny.

Projekt se dotýká třech významných alejí ve Vimperku:

1) Zámecké aleje - jsou dlouhodobě a pravidelně ošetřovány a projekt řeší další etapu jejich údržby s využitím dotačních prostředků.

2) Alej Kalvárie - úředníci z Odboru životního prostředí Městského úřadu ve Vimperku ji ošetřují pravidelně z Programu péče o krajiny. Nyní budou k ošetření využity pouze jiné dotační prostředky.

3) Alej K Vodníku - významná část současného projektu. Alej není dlouhodobě a pravidelně ošetřována, vždy se řešily pouze nejakutnější případy. Důvodem byl dlouhodobý nedostatek finančních prostředků na ošetření takto rozsáhlé aleje.

 

Při posuzování stavu této aleje mohli vimperští úředníci zadat základní ošetření dřevin bez dlouhodobého efektu. „Což by znamenalo využití minima dotačních prostředků a po několika málo letech se do aleje vracet a používat vlastní finanční zdroje,“ vysvětluje Josef Kotál.

Z hodnocení aleje projektantem jednoznačně vyplynulo „že korunový zápoj aleje je vysoký, zdravotní stav jedinců špatný a sadovnická hodnota jedinců převážně velice nízká.“ K tomu je navíc třeba připočítat výskyt nevhodných náletových dřevin, například vrby a břízy a často jejich nevhodné prostorové umístění ať už z pohledu dalšího růstu dřevin nebo z pohledu bezpečnosti silničního provozu. „To znamená, že řada stromů je provozně nebezpečná a s přibývajícím časem by se tento stav zhoršoval. Navíc by to v budoucnosti přineslo vysoké náklady na ošetřování, například vazby a řezy,“ uvádí David Kučera, projektant obnovy vimperských alejí.

Plán obnovy vimperských alejí vyřeší jejich stav dlouhodobě. Navíc předchází nebezpečí vzniku úrazů, rozlomením či pádem vzrostlých stromů. „První etapa zásahu představuje odstranění poškozených a odumírajících dřevin, dále dřevin s problematickým větvením, druhově a prostorově nevhodných dřevin, dřevin napadených dřevokaznou houbou,“ doplňuje Josef Kotál.

Druhá etapa řeší ošetření ponechaných dřevin a ve třetí etapě budou provedeny výsadby. Celkově projekt hodnotil 416 stromů, část dřevin zůstala bez zásahu, ke kácení projektant navrhl 78 dřevin (které podléhají povolení). „Jedná se o javory, jírovce, jasany, vrby, břízy. Jsou to dřeviny s výrazným problémem ať už z pohledu zdravotního stavu, bezpečnosti nebo i prostorového umístění. Zásah je poměrně radikální, ale při plánování o budoucnosti takových zásahů je nutné přemýšlet v horizontu několika desítek let,“ jmenuje Josef Kotál.

 K ošetření navrhl 208 dřevin a k novým výsadbám 115 dřevin. V rámci projektu z grantových peněz nasázíme 115 stromů na místa, která jsou pro růst stromů vhodnější a v budoucnosti vytvoří z aleje souvislý celek,“ doplňuje Josef Kotál.

Pokud by se nezasáhlo letos, mohly by narůst náklady související s nutným ošetřováním alejí. Záměr samozřejmě akceptovaly dozorčí orgány dohlížející na ochranu životního prostředí. Agentura ochrany přírody a krajiny doporučila celý projekt k realizaci a k financování ze Státního fondu pro životní prostředí. Záměr nezávisle na sobě posuzovali úředníci Krajského úřadu Jihočeského kraje z odboru územního plánování, stavebního řádu a investic a odboru životního prostředí. Ve svém odůvodnění pak napsali krajští úředníci jasně, že záměr nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany přírody nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v Jihočeském kraji.

 Městský úřad Vimperk navíc naplánoval komentovanou procházku Zámeckou alejí pro veřejnost. Ta se koná 9. září v 16 hodin, sraz u vstupu do kempu Vodník.

Průvodcem bude Ing. Josef Kotál, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu ve Vimperku.

 

totální poškození hnilobou
dutina s hnilobou
rozsáhlá hniloba kmene
nebezpečí rozlomení vlivem hniloby
Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku