Datum stránky: 24.8.2015

Vimperské aleje porostou i pro další generace

 

Vimperské městské aleje čeká významná změna. Odboru životního prostředí se podařilo získat téměř milionovou dotaci na jejich obnovu. Do konce roku zmizí nemocné stromy, které by mohly při pádu ohrozit zdraví lidí i bezpečnost silničního provozu. Pryč budou i nevhodné náletové dřeviny. 208 stromů se dočká ošetření, vysadí se 115 nových stromů. Jedná se o dlouhodobé řešení stavu těchto alejí, které zajistí jejich zdraví i dobrý vzhled pro naše vnuky.

 

 

Ošetřit významnou část městských alejí – takový úkol bude mít v těchto dnech Odbor životního prostředí Městského úřadu ve Vimperku. „Za využití dotačních prostředků ošetříme významnou část městských alejí. Doufáme, že tento zásah jako celek zajistí perspektivu existence aleje i pro naše vnuky, uvádí Josef Kotál, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu ve Vimperku.

Na tuto akci získal Vimperk více než 900 tisíc korun ze Státního fondu životního prostředí a z Evropské unie. Celkové náklady projektu jsou zhruba 1,2 milionu korun. O nutnosti realizace projektu už rozhodla jasně Rada města Vimperk, úředníci Krajského úřadu Jihočeského kraje a Agentura ochrany přírody a krajiny.

Projekt se dotýká třech významných alejí ve Vimperku:

1) Zámecké aleje - jsou dlouhodobě a pravidelně ošetřovány a projekt řeší další etapu jejich údržby s využitím dotačních prostředků.

2) Alej Kalvárie - úředníci z Odboru životního prostředí Městského úřadu ve Vimperku ji ošetřují pravidelně z Programu péče o krajiny. Nyní budou k ošetření využity pouze jiné dotační prostředky.

3) Alej K Vodníku - významná část současného projektu. Alej není dlouhodobě a pravidelně ošetřována, vždy se řešily pouze nejakutnější případy. Důvodem byl dlouhodobý nedostatek finančních prostředků na ošetření takto rozsáhlé aleje.

 

Při posuzování stavu této aleje mohli vimperští úředníci zadat základní ošetření dřevin bez dlouhodobého efektu. „Což by znamenalo využití minima dotačních prostředků a po několika málo letech se do aleje vracet a používat vlastní finanční zdroje,“ vysvětluje Josef Kotál.

Z hodnocení aleje projektantem jednoznačně vyplynulo „že korunový zápoj aleje je vysoký, zdravotní stav jedinců špatný a sadovnická hodnota jedinců převážně velice nízká.“ K tomu je navíc třeba připočítat výskyt nevhodných náletových dřevin, například vrby a břízy a často jejich nevhodné prostorové umístění ať už z pohledu dalšího růstu dřevin nebo z pohledu bezpečnosti silničního provozu. „To znamená, že řada stromů je provozně nebezpečná a s přibývajícím časem by se tento stav zhoršoval. Navíc by to v budoucnosti přineslo vysoké náklady na ošetřování, například vazby a řezy,“ uvádí David Kučera, projektant obnovy vimperských alejí.

Plán obnovy vimperských alejí vyřeší jejich stav dlouhodobě. Navíc předchází nebezpečí vzniku úrazů, rozlomením či pádem vzrostlých stromů. „První etapa zásahu představuje odstranění poškozených a odumírajících dřevin, dále dřevin s problematickým větvením, druhově a prostorově nevhodných dřevin, dřevin napadených dřevokaznou houbou,“ doplňuje Josef Kotál.

Druhá etapa řeší ošetření ponechaných dřevin a ve třetí etapě budou provedeny výsadby. Celkově projekt hodnotil 416 stromů, část dřevin zůstala bez zásahu, ke kácení projektant navrhl 78 dřevin (které podléhají povolení). „Jedná se o javory, jírovce, jasany, vrby, břízy. Jsou to dřeviny s výrazným problémem ať už z pohledu zdravotního stavu, bezpečnosti nebo i prostorového umístění. Zásah je poměrně radikální, ale při plánování o budoucnosti takových zásahů je nutné přemýšlet v horizontu několika desítek let,“ jmenuje Josef Kotál.

 K ošetření navrhl 208 dřevin a k novým výsadbám 115 dřevin. V rámci projektu z grantových peněz nasázíme 115 stromů na místa, která jsou pro růst stromů vhodnější a v budoucnosti vytvoří z aleje souvislý celek,“ doplňuje Josef Kotál.

Pokud by se nezasáhlo letos, mohly by narůst náklady související s nutným ošetřováním alejí. Záměr samozřejmě akceptovaly dozorčí orgány dohlížející na ochranu životního prostředí. Agentura ochrany přírody a krajiny doporučila celý projekt k realizaci a k financování ze Státního fondu pro životní prostředí. Záměr nezávisle na sobě posuzovali úředníci Krajského úřadu Jihočeského kraje z odboru územního plánování, stavebního řádu a investic a odboru životního prostředí. Ve svém odůvodnění pak napsali krajští úředníci jasně, že záměr nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany přírody nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v Jihočeském kraji.

 Městský úřad Vimperk navíc naplánoval komentovanou procházku Zámeckou alejí pro veřejnost. Ta se koná 9. září v 16 hodin, sraz u vstupu do kempu Vodník.

Průvodcem bude Ing. Josef Kotál, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu ve Vimperku.

 

totální poškození hnilobou
dutina s hnilobou
rozsáhlá hniloba kmene
nebezpečí rozlomení vlivem hniloby
Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku