Datum stránky: 12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

Evropská směrnice například vyžaduje, aby se od roku 2021 vysbíralo 65 procent elektrozařízení uvedených na trh. V případě chladniček tuto kvótu jednoznačně plníme již několik let.

Jedním z palčivých problémů, který však bohužel neustále řešíme, je kompletnost spotřebičů předávaných k recyklaci. Zákon o odpadech je přitom zakazuje rozebírat jinde, než ve specializovaných recyklačních zařízeních. Mnoho z nich obsahuje nebezpečné látky, které při neodborném zacházení mohou ohrozit zdraví a bezpečnost, nebo poškodit životní prostředí.

Zjednodušeně se dá říci, že kompletní elektrozařízení obsahuje:

• hnací část (motor, kompresor, topné těleso, indukční či mikrovlnný zdroj, apod.)

• hnanou část (např. převodovka, buben, plotna, trouba, fritovací nádoba, čerpadlo, chladicí okruh)

• nosnou konstrukci či plášť

Chladicí zařízení jsou na tom sice obecně lépe, pokud jde o procento, které se podaří vysbírat po skončení jejich životnosti, jejich neodborná demontáž je ale zároveň nejnebezpečnější. Základní funkci – chlazení – totiž zajištují látky, které mohou z dlouhodobého hlediska výrazně poškozovat životní prostředí, ale také bezprostředně ohrozit lidské zdraví. Pokud se ovšem tyto spotřebiče nerozebírají na vysoce specializovaných linkách.

Z informací, které jsme obdrželi po provedeném odvozu chladniček, vyplynulo, že jich bylo z našeho sběrného dvora předáno 1,8 nekompletních, tedy že jim chyběl kompresor. Došlo tedy k narušení chladícího okruhu, který vedle oleje obsahuje i nezanedbatelné množství chladiva s obsahem freonů nebo f-plynů. Chceme touto cestou upozornit na nebezpečí, které se za odstřižením kompresoru skrývá.

Freony nejsou jediný strašák

Lednice a mrazáky plněné freony byly a stále ještě jsou největším strašákem. Vyráběly se ve druhé polovině 20. století. Nejen, že je už jejich výroba zakázána: nesmějí se už ani opravovat, pouze odborně likvidovat. Freony totiž narušují ozonovou vrstvu a způsobují globální oteplování. Úbytek ozonové vrstvy umožňuje pronikání UV záření na zemský povrch. To má dopad na poškození očí, ale především to přispívá ke vzniku rakoviny kůže. Nebezpečné jsou ale i přímé dopady – podrážení i poškození dýchacích cest, očí i kůže, vyšší koncentrace mají negativní vliv na srdeční činnost a na centrální nervovou soustavu.

Ve výrobě je nahradila chladicí zařízení plněná takzvanými f-plyny. Jsou to umělé látky, které v přírodě nevznikají. Označují se také zkratkou HFC. Ty sice nenarušují ozonovou vrstvu, ale podílí se na oteplování naší planety. Tedy, pokud je poškozen chladící okruh chladničky nebo mrazničky a jsou vypouštěny do ovzduší. Expozice zvýšeným koncentracím f-plynů může ovlivnit mozkovou a srdeční činnost.

Pro chlazení některých chladniček se používají přírodní chladiva. Ta jsou vyrobena na bázi sloučenin, které se objevují v přírodních biochemických procesech. Ozonovou vrstvu nenarušují a mají zanedbatelný vliv na globální oteplování, jsou ale buď vysoce hořlavé (propan, isobutan, etan), nebo jedovaté (čpavek).

Odborníci tvrdí, že celosvětově má neodborná demontáž chladicích zařízení ročně na svědomí vznik osm milionů tun ekvivalentu CO2. To je stejné množství, o jaké se postarají roční emise šesti milionů aut. Zhruba stejný počet osobních automobilů jezdí dnes po českých silnicích.

Připomeňme si, kam s nimi

Mějte to, prosím, na zřeteli, když váš spotřebič doslouží!  Nezasahujte do něj a kompletní jej bezplatně odevzdejte:

• na vyznačeném místě zpětného odběru

• přímo v prodejnách (v menších prodejnách kus za kus v případě nákupu nového spotřebiče)

V našem městě využijte sběrného místa ve sběrném dvoře ve Sklářské ulici.

Pamatujte také na to, že Zákon o odpadech postihuje odložení spotřebiče mimo tato místa pokutou až 20 000 Kč.


ELEKTROWIN a.s.

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku