Datum stránky: 12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

Evropská směrnice například vyžaduje, aby se od roku 2021 vysbíralo 65 procent elektrozařízení uvedených na trh. V případě chladniček tuto kvótu jednoznačně plníme již několik let.

Jedním z palčivých problémů, který však bohužel neustále řešíme, je kompletnost spotřebičů předávaných k recyklaci. Zákon o odpadech je přitom zakazuje rozebírat jinde, než ve specializovaných recyklačních zařízeních. Mnoho z nich obsahuje nebezpečné látky, které při neodborném zacházení mohou ohrozit zdraví a bezpečnost, nebo poškodit životní prostředí.

Zjednodušeně se dá říci, že kompletní elektrozařízení obsahuje:

• hnací část (motor, kompresor, topné těleso, indukční či mikrovlnný zdroj, apod.)

• hnanou část (např. převodovka, buben, plotna, trouba, fritovací nádoba, čerpadlo, chladicí okruh)

• nosnou konstrukci či plášť

Chladicí zařízení jsou na tom sice obecně lépe, pokud jde o procento, které se podaří vysbírat po skončení jejich životnosti, jejich neodborná demontáž je ale zároveň nejnebezpečnější. Základní funkci – chlazení – totiž zajištují látky, které mohou z dlouhodobého hlediska výrazně poškozovat životní prostředí, ale také bezprostředně ohrozit lidské zdraví. Pokud se ovšem tyto spotřebiče nerozebírají na vysoce specializovaných linkách.

Z informací, které jsme obdrželi po provedeném odvozu chladniček, vyplynulo, že jich bylo z našeho sběrného dvora předáno 1,8 nekompletních, tedy že jim chyběl kompresor. Došlo tedy k narušení chladícího okruhu, který vedle oleje obsahuje i nezanedbatelné množství chladiva s obsahem freonů nebo f-plynů. Chceme touto cestou upozornit na nebezpečí, které se za odstřižením kompresoru skrývá.

Freony nejsou jediný strašák

Lednice a mrazáky plněné freony byly a stále ještě jsou největším strašákem. Vyráběly se ve druhé polovině 20. století. Nejen, že je už jejich výroba zakázána: nesmějí se už ani opravovat, pouze odborně likvidovat. Freony totiž narušují ozonovou vrstvu a způsobují globální oteplování. Úbytek ozonové vrstvy umožňuje pronikání UV záření na zemský povrch. To má dopad na poškození očí, ale především to přispívá ke vzniku rakoviny kůže. Nebezpečné jsou ale i přímé dopady – podrážení i poškození dýchacích cest, očí i kůže, vyšší koncentrace mají negativní vliv na srdeční činnost a na centrální nervovou soustavu.

Ve výrobě je nahradila chladicí zařízení plněná takzvanými f-plyny. Jsou to umělé látky, které v přírodě nevznikají. Označují se také zkratkou HFC. Ty sice nenarušují ozonovou vrstvu, ale podílí se na oteplování naší planety. Tedy, pokud je poškozen chladící okruh chladničky nebo mrazničky a jsou vypouštěny do ovzduší. Expozice zvýšeným koncentracím f-plynů může ovlivnit mozkovou a srdeční činnost.

Pro chlazení některých chladniček se používají přírodní chladiva. Ta jsou vyrobena na bázi sloučenin, které se objevují v přírodních biochemických procesech. Ozonovou vrstvu nenarušují a mají zanedbatelný vliv na globální oteplování, jsou ale buď vysoce hořlavé (propan, isobutan, etan), nebo jedovaté (čpavek).

Odborníci tvrdí, že celosvětově má neodborná demontáž chladicích zařízení ročně na svědomí vznik osm milionů tun ekvivalentu CO2. To je stejné množství, o jaké se postarají roční emise šesti milionů aut. Zhruba stejný počet osobních automobilů jezdí dnes po českých silnicích.

Připomeňme si, kam s nimi

Mějte to, prosím, na zřeteli, když váš spotřebič doslouží!  Nezasahujte do něj a kompletní jej bezplatně odevzdejte:

• na vyznačeném místě zpětného odběru

• přímo v prodejnách (v menších prodejnách kus za kus v případě nákupu nového spotřebiče)

V našem městě využijte sběrného místa ve sběrném dvoře ve Sklářské ulici.

Pamatujte také na to, že Zákon o odpadech postihuje odložení spotřebiče mimo tato místa pokutou až 20 000 Kč.


ELEKTROWIN a.s.

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku