Datum stránky: 11.11.2016

Oznámení ceny svozu odpadu podobného komunálnímu na rok 2017 pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání.

 

Město Vimperk oznamuje všem právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které mají s městem Vimperk uzavřenu smlouvu o svozu a odstraňování odpadu, ceny svozu na rok 2017 - nabízená cena je uvedena bez DPH a k uvedeným částkám bude připočítána sazba DPH v platné výši:

 

Týdenní svoz – 52 svozů /rok

 

Nádoba -1100 l:             Cena svozu      -  10 608,- Kč

 

Nádoba – 110 l – 120 l:   Cena svozu      -  1 872,- Kč

 

Nádoba - 240 l:             Cena svozu       - 2 808,- Kč

 

Cena je stanovena na základě skutečných nákladů za rok 2016.

 

Pokud byste chtěli provést nějaké změny ve stávající smlouvě na dobu neurčitou, nebo uzavřít smlouvu novou – na dobu určitou nebo na dobu neurčitou – obracejte se, prosím, opět na  Městské služby Vimperk, s.r.o., sídlo Steinbrenerova6,385 01 Vimperk, pracoviště Podzámčí 612 ( bývalý areál – dílny lesnické školy), zastoupené jednatelem Ing. Janem Králem,IČ: 26015391, DIČ: CZ26015391.

 

Tel:      p. M. Mistrová   388 411 520, 728 624 894

            Ing. Jan Král  606 664 949

Pracovní doba: 7,00 – 15,30 hodin

 

Sídlo: areál Městských služeb, ul. Podzámčí 612 (bývalý areál – dílny lesnické školy)

sídlo Měsl

 

Po podpisu nově uzavírané smlouvy obdrží objednatel nálepovou známku na odpadovou nádobu, po jejímž nalepení bude prováděn svoz vždy v pondělí u nádob 110 l a 240  l (popelnice)  a v pátek u nádob 1 100 l (kontejner).

 

Stávající objednavatelé obdrží nálepovou známku společně s daňovým dokladem – fakturou, jak je  uvedeno ve smlouvě.

 

 

Upozornění:

 

1) pokud nádoba na odpad nebude označena příslušnou nálepovou známkou nebo pokud objednatel bude v prodlení s úhradou ceny svozu nebo jeho části o více jak 1 měsíc, město Vimperk má právo odstoupit od smlouvy písemným oznámením objednateli, jak je uvedeno ve smlouvě. 

 

2) objednatel je oprávněn ukončit trvání smlouvy vždy ke konci kalendářního roku písemným oznámením městu Vimperk, učiněným vždy nejpozději  do 15.12. příslušného roku. V takovém případě smlouva zanikne k 31.12. příslušného kalendářního roku.

 

Marie Hejlková, odbor ŽP

Tel.: 388 402 229, 607 527 070

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku