Odpady a odpadové hospodářství ve Vimperku


OBSAH


Rozbila se Vám popelnice?

Pokud se Vám rozbila popelnice a potřebujete novou, obraťte se na Městské služby Vimperk, s.r.o., tel.: 388 411 520.

Městské služby Vám starou popelnici odvezou a  novou přivezou.

Cena popelnice 110 l pozink - plech 0,8 mm - 835,- včetně DPH a odvozu a přívozu.

Cena popelnice 110 l pozink - plech 1,0 mm - 885,- včetně DPH a odvozu a přívozu.

Cena kontejneru 1100 l pozink  - 7.100,- bez DPH = 8.591,- včetně DPH.


Chcete nádobu na BIOODPAD? 

Pokud máte zájem o umístění popelnice na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad  – jedná se o hnědou plastovou nádobu o objemu 240 l – můžete si ji objednat na níže uvedených telefonních číslech nebo e-mailem:

tel: 388 402 229, 602 527 070

marie.hejlkova@mesto.vimperk.cz


bio


Sběrný dvůr


Dne 6.1.2006 byl otevřen nový Sběrný dvůr ve Vimperku a nerudovská otázka: ,Kam s ním' je pro vimperáky téměř vyřešena. Nyní je jen na nás, jak této možnosti využijeme a nebo zda budeme nadále znečišťovat naše okolí a poškozovat životní prostředí.


Ceník Sběrného dvora:

 

Ceník pro občany Vimperka a jeho osad

Ceník pro občany z obcí jejich osad, které mají uzavřenou smlouvu s Městskými službami Vimperk s.r.o.

Ceník pro podnikatele a pro občany z obcí jejich osad, které nemají uzavřenou smlouvu s Městskými službami Vimperk s.r.o.


Kde Sběrný dvůr najdete?

Sběrný dvůr - Vimperk


Kdo Sběrný dvůr provozuje a kdo Vám podá informace?

Městské služby s.r.o., se sídlem Steinbrenerova 6, Vimperk

IČ:260 15 391, DIČ: CZ 260 15 391

Kontaktní osoby

Jan Král -provozovatel tel.: 388 411 520

Marie Hejlková - odbor životního prostředí    tel.: 602 527 070, 388 402 229


Komu Sběrný dvůr (dále jen SD) slouží?

1. SD je určen pro všechny občany s trvalým pobytem ve Vimperku či jeho osadách a také pro občany, kteří mají ve Vimperku nebo jeho osadách  ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a mají zaplacený místní poplatek za odpady ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Občané s trvalým pobytem ve Vimperku či jeho osadách, tuto skutečnost  prokáží nejlépe občanským průkazem při předávání odpadu.

2. Právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím pro běžné druhy odpadů na které má provozovatel SD souhlas.

3. Občanům okolních obcí na území obce s rozšířenou působností Vimperk, kteří zde mají trvalý pobyt  a občanům okolních obcí na území obce s rozšířenou působností Vimperk, kteří v dané obci mají  ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a mají zaplacený místní poplatek za odpady ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, pokud má dotčená obec uzavřenou smlouvu s provozovatelem SD. Tuto skutečnost  občané s trvalým pobytem prokáží  občanským průkazem při předávání odpadu. Občané, vlastnící stavbu sloužící k individuální rekreaci  tuto skutečnost prokáží nejlépe potvrzením o zaplacení místního poplatku za odpady v příslušné obci.

Seznam obcí na území ORP, které mají s provozovatelem Sběrného dvora ve Vimperku uzavřenou smlouvu:

Bohumilice, Borová Lada, Bošice, Buk, Horní Vltavice, Kvilda, Lčovice, Nicov, Nové Hutě, Stachy, Strážný, Svatá Maří, Šumavské Hoštice, Vrbice, Zálezly, Zdíkov, Žárovná

Kdy je Sběrný dvůr otevřen?

 

Provozní doba zařízení - letní:    od 1.4. do 31.10.

Pondělí      08,00 – 12,00 hod.         14,00 – 18,00 hod.

Úterý                    -                              14,00 – 18,00 hod.

Středa        08,00 – 12,00 hod.        14,00 – 18,00 hod.

Pátek                    -                              14,00 – 18,00 hod.

Sobota       08,00 – 12,00 hod.                                               

 

Provozní doba zařízení - zimní:   od 1. 11. do 31.3

Pondělí      08,00 – 12,00 hod.       13,00 – 17,00 hod.

Úterý                    -                            13,00 – 17,00 hod.

Středa        08,00 – 12,00 hod.      13,00 – 17,00 hod.

Pátek                    -                            13,00 – 17,00 hod.

Sobota       08,00 – 12,00 hod.        

    

Ve dnech státních svátků je sběrný dvůr uzavřen.


^ Zpět na obsah

Kolik zaplatíte?

Občané s trvalým pobytem ve Vimperku či jeho osadách mají SD k dispozici zdarma. Právnické osoby a fyzické osoby podnikající zaplatí cenu za likvidaci konkrétního odpadu plus manipulační poplatek. Ceník je k nahlédnutí ve SD. Platba u občanů okolních obcí bude vycházet z uzavřené smlouvy, ale předpokládáme, že platby budou fakturovány příslušné obci a občan ve SD nebude platit nic.

Jaké odpady můžete do SD odnášet ?

Jednoduše řečeno:

 • veškeré odpady, které nepatří do popelnice
 • odpad, který se popelnice nevejde (a Vy je nechcete jako někteří bordeláři házet vedle popelnice a riskovat pokutu za znečišťování veřejného prostranství)
 • odpad, u kterého nevíte kam s ním.

Přesto několik konkrétních druhů odpadů, které můžete odnášet do SD:

 • nebezpečný odpad - obaly od barev a jejich zbytky, obaly od sprejů, činidla, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, zbytky ropných látek, jedy, oleje nepodléhající zpětnému odběru, baterie a akumulátory, olejové filtry, nemrznoucí kapaliny, dehet, fotochemikálie, ....
 • objemný odpad - dřevotřískové desky, nábytek a jeho zbytky (skříně pokud možno prosím rozebrat ), matrace, koberce, linolea, kočárky,...
 • kovy - všechny druhy bez rozdílu (včetně zlata)
 • plasty - velké kusy, které se nevejdou do žlutých kontejnerů ve městě (plastový nábytek, kanystry, fólie, ...)
 • výbojky a zářivky
 • papírové a lepenkové obaly - velké kusy, které se nevejdou do modrých kontejnerů ve městě
 • elektrozařízení (elektroodpady) - všechny výrobky, pro které je elektrický proud hlavním zdrojem energie s výjimkou svítidel (např. ledničky, televize, rádia, myčky, vysavače, počítače, vrtačky, elektrické zahradní nářadí, telefony, ...)

Tyto výrobky od nás přeberou jejich výrobci zdarma.

POZOR: Tyto výrobky jsou povinni též odebrat od spotřebitele prodejci, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití. Zákon 185/2001 Sb. o odpadech, §37k, odst.4 (novela Sb. č.7/05 ze dne 16.12.2004 s účinností od 13.8.2005). Jednoduše - ledničku za ledničku, vrtačku za vrtačku, ...

Této povinnosti jsou prodejci zbaveni, pokud mají uzavřenou smlouvu se Sběrným dvorem (o této možnosti probíhají jednání).

^ Zpět na obsah

Zpoplatněné odpady, které jsou v SD přijímány :

a) izolační materiály s obsahem azbestu (eternit) - do 50 kg včetně zdarma, za každý další započatý kilogram platba dle ceníku stanoveného provozovatelem SD

b) ostatní izolační materiály (lepenka) - do 50 kg včetně zdarma, za každý další započatý kilogram platba dle ceníku stanoveného provozovatelem SD

c) stavební materiály na bázi sádry (sádrokartón) - do 50 kg včetně zdarma, za každý další započatý kilogram platba dle ceníku stanoveného provozovatelem SD

d) stavební odpad - dřevo, sklo, plasty (okna, dveře) - do 50 kg včetně zdarma, za každý další započatý kilogram platba dle ceníku stanoveného provozovatelem SD


Co do Sběrného dvora nepatří?

veškerý odpad podléhající zpětnému odběru (Zákon 185/2001 Sb., §38). Povinnost zpětného odběru se vztahuje na:

 • oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků,
 • elektrické akumulátory,
 • galvanické články a baterie,  
 • pneumatiky

Poslední prodejce je povinen výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.

Pokud máte problém s uplatněním zpětného odběru, informujte prosím odbor životního prostředí MěÚ Vimperk ( tel.606 907 553), s uvedením konkrétního prodejce, který zákonnou povinnost neplní. V tomto případě odpad raději přivezte do Sběrného dvora, kde ho od Vás bez problémů převezmeme ( lepší než např. pneumatiku zahodit do lesa). Přesto využívejte zpětný odběr u prodejců, neboť v případě Sběrného dvora (při odvozu z lesa však ještě víc) se náklady na likvidaci tohoto odpadu promítnou do rozpočtu města (zejména náklady na likvidaci pneumatik jsou značné).


 • stavební suť (bez příměsí azbestu a nebezpečných látek) - tento odpad můžete předat na skládku v Pravětíně
 • biologický odpad - doporučujeme likvidaci kompostováním, biologický odpad doporučujeme předávat do nové vimperské  kompostárny

Nevíte co je to za odpad a kam s ním? Odneste ho do Sběrného dvora.

Seznam spádových obcí ORP Vimperk, které mají uzavřenou smlouvu s Městskými službami s.r.o. o „Zajištění sběru odpadů" do sběrného dvora ve Vimperku:

Bohumilice - Borová Lada - Bošice - Buk - Horní Vltavice - Kubova Huť - Kvilda - Lčovice - Nicov - Nové Hutě - Stachy - Strážný - Svatá Maří - Šumavské Hoštice - Vrbice - Zálezly - Zdíkov - Žárovná

^ Zpět na obsah

Kompostárna Vimperk

kompostárna banner eu


www.kompostuj.cz

Dne 22. září 2011 byla otevřena nová kompostárna ve Vimperku a občané mají po dlouhých letech možnost vytřídit a předat k dalšímu zpracování biologicky rozložitelné odpady. Tyto odpady byly zpracovávány na zahradních kompostech, ale často končily za plotem zahrady, v příkopu u cesty, případně v popelnici a následně na skládce, kde zbytečně zabíraly místo a komplikovaly provoz skládky. Nyní můžeme vyrobený kompost použít v městské zeleni, na rekultivaci skládky a v budoucnosti i jako palivo v městské kotelně. Připravujeme i možnost využití kompostu občany.

Celkové náklady na stavbu kompostárny činily 31 386 082,- Kč bez DPH. Dotace ze SFŽP činila 1 569 304,-Kč a z evropských fondů 26 678 170,- Kč. Celkem byla akce podpořena částkou 28 247 474,- Kč, což tvořilo 90 % celkových nákladů.

Jak kompostárna funguje?


Kompletní popis je zde.

Ceník pro občany Vimperka a ostatní subjekty


Odkaz na ceník je zde [PDF 45 kB] (pdf).

Kde kompostárnu najdete?

Z Vimperka pojedete směr Strakonice, po levé straně končí paneláky a Vy odbočíte vpravo podél plechových garáží ke kotelně a k městské čistírně odpadních vod. Před vjezdem do čistírny je nový areál „Kompostárny Vimperk". Pro zobrazení velké mapy klikněte na náhled níže.

Kompostarna - mapa


Kdo kompostárnu provozuje a kdo Vám podá informace?

Městské služby s.r.o., se sídlem Steinbrenerova 6, Vimperk
Pracoviště: Podzámčí 612
IČ:260 15 391, DIČ: CZ 260 15 391
Kontaktní osoby:
Ing. Jan Král - provozovatel tel.: 606 664 949
Ing. Marie Hejlková - odbor životního prostředí tel.: 602 527 070, 388 402 229

Komu kompostárna slouží?

Kompostárna je určena pro všechny občany s trvalým pobytem ve Vimperku či jeho osadách. Tuto skutečnost občané prokáží nejlépe občanským průkazem při předávání odpadu. Předání odpadu je pro ně zdarma.
Okolním obcím a jejich občanům, pokud dotčená obec uzavře s provozovatelem kompostárny smlouvu. Na základě uzavřené smlouvy předávají občané těchto obcí odpad zdarma. Pokud není smlouva s obcí uzavřena, hradí poplatek dle platného ceníku.

Kdy je kompostárna otevřena pro veřejnost?

od 1. března do 30. listopadu
Pondělí – pátek 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Sobota: 15:00 - 18:00

Kolik zaplatíte?

Občané s trvalým pobytem ve Vimperku či jeho osadách mají kompostárnu k dispozici zdarma.
Okolní obce dle platného ceníku. Jejich občané, pokud dotčená obec uzavře s provozovatelem kompostárny smlouvu, můžou na základě uzavřené smlouvy předávat odpad zdarma. Platby budou fakturovány příslušné obci a občan při předání odpadu nebude platit nic. Pokud není smlouva s obcí uzavřena, hradí poplatek dle platného ceníku.
Odkaz na ceník je zde [PDF 45 kB] (pdf)  nebo je ceník k nahlédnutí v kompostárně.

Jaké odpady můžete do kompostárny odvážet?


- veškeré biologicky rozložitelné odpady rostlinného nebo živočišného původu
například: větve, seno, slámu, trávu, odpady z pletí, další odpady z údržby zahrady, dřevo, piliny, kuchyňské zbytky, listí, ...

Co do kompostárny nepatří?


- veškeré odpady, které nejsou biologicky rozložitelné
- biologicky rozložitelné odpady, které obsahují nerozložitelné nebo nebezpečné složky
například: odpad se zahrad obsahující plasty, provazy, dráty apod., dále pak dřevotříska, nábytek, kamení, ...

Jak odpad na kompostárnu dopravíte?


1. Bioodpad si sami naložíte např. na přívěsný vozík za auto a odvezete na kompostárnu, kde ho odevzdáte. Platba za uložení bude pro občany Vimperka zdarma, ostatní dle ceníku.
2. Objednáte si dopravu u Městských služeb, které Vám přistaví kontejner a následně odpad odvezou. Budete hradit dopravu, uložení bude dle ceníku.
3. K zahrádkářským koloniím osadíme na žádost většího počtu občanů trvale velkoobjemové kontejnery, které na zavolání odvezou Městské služby. Podmínkou udržení této služby je dodržení čistoty bioodpadů (bez kamení, plastů, železa a dalších nerozložitelných příměsí).
4. V určených termínech přistavíme např. do ulice s rodinnými domy velkoobjemový kontejner a občané do něj uloží přebytečný bioodpad např. ze zahradních kompostů.
5. K bytovým domům a panelovým domům umístíme v průběhu roku 2012 hnědé plastové popelnice na bioodpad (objem 240 l) a občané zde budou moci ukládat zbytky z kuchyní a ostatní bioodpady.


Seznam spádových obcí ORP Vimperk, které mají uzavřenou smlouvu s Městskými službami s.r.o. o „Zajištění sběru biologicky rozložitelných odpadů" zde [PDF 40 kB]. V případě zájmu kontaktujte pana Krále (mob.: 606 664 949)

Jak kompostárna funguje?


Kontejnerová kompostárna (foto č.1 a č.2) zpracovává veškerý biologicky rozložitelný odpad (dřevo, trávu, slámu, listí, čistírenské kaly, starý papír, zbytky jídel a další biomasu). Zpracování probíhá na principu aerobní fermentace, jednoduše řečeno - proces kompostování proběhne velmi rychle v uzavřeném prostoru (tzv. fermentoru - foto č.3) za řízeného přístupu vzduchu při současné hygienizaci (zahřátí nad 60 stupňů C). Celý proces je možné regulovat pomocí vzduchování a překopávání uvnitř fermentoru (foto č.4). Průběh procesu je  kontrolován pomocí počítače.

Jaké jsou jednotlivé kroky zpracování. Odpad se naveze na plochu kompostárny v areálu ČOV (foto č.5). Před jeho uložením se z důvodu evidence zváží (foto č.6). Případné větve a větší materiál se nadrtí pomocí drtiče (foto č.7). Odpad se nakladačem v určitém složení a v daném poměru (např. štěpka - 25%, tráva - 60%, čistírenské kaly -15%) naloží do míchacího a vážícího stroje (foto č.8), kde se odpad namíchá a ještě dále nařeže. Z tohoto stroje se dopravníkem přesune do aerobního fermentoru (foto č.9). Ve fermentoru po dobu 2 - 4 dnů proběhne vlastní proces aerobní fermentace. Z fermentoru se, nyní již tak zvaný fermentát, dopravníkem vyskladní do velkoobjemového kontejneru a převeze na dozrávací plochu (foto č.10) na skládce v Pravětíně . Na dozrávací ploše se uloží do tzv. krechtů a pomocí překopávače (foto č.11) se přibližně jednou za 14 dnů překope. Po 6 týdnech máme připravený kompost, který ještě můžeme na prosívacím stroji (foto č.12) rozdělit na dvě skupiny dle velikosti frakcí. Vzniklý kompost můžeme použít např. na úpravy v městské zeleni a při rekultivaci skládky odpadů. Další zajímavou variantou pro budoucnost je též možnost využít fermentát jako biopalivo v městské kotelně. V tomto případě odpadá proces dozrávání v Pravětíně a fermentát je po vyskladnění rovnou předáván ke spálení. 


^ Zpět na obsah


Skládka odpadů Pravětín

Skládka je majetkem Města Vimperk a provozují ji Městské služby Vimperk, s.r.o..

Zařízení slouží k odstraňování odpadů jejich uložením v zabezpečeném prostoru.

Těleso skládky je přístupné po příjezdové komunikaci ze silnice Vimperk - Pravětín. Po příjezdu do areálu přijedete k provozní budově, před kterou je váha. Zde je Váš odpad překontrolován a odvážen. Po uložení odpadu do tělesa skládky je zde rovněž provedeno vyúčtování dle přiloženého ceníku skládkového. Skládka je zařízení skupiny S-OO určená pro odpady kategorie ostatní odpad. Se zařazením odpadu Vám pomůže obsluha skládky.

Skládka má vybudovanou kapacitu do roku 2015 s další možností rozšíření.

Spolu s rozšiřováním prostoru skládky probíhá i rekultivace území, které je již naplněno odpady. V roce 2010 tak bude zrekultivována tzv. I. a II. etapa skládky, což je více než 60.000 m3 odpadů.

Provozní doba :

Pondělí - pátek          7.00     -           15.30

/mimořádné uložení je možné dle telefonické nebo osobní dohody/


Tel. 388 413 595

Ceník skládkovného pro rok 2020


Městské služby převzaly provoz skládky v roce 2007, hrozilo její uzavření.

 Skládka Pravětín

 

^ Zpět na obsah

Směsný komunální odpad

Nádoby na tříděný a směsný komunální odpad

Ve Vimperku máme tyto nádoby na odpad:

 • 107 ks nádob na bílé a barevné sklo
 • 129 ks nádob – 1100 l -  na papír
 • 137 nádob – 1100 l - na plast
 • 34 ks nádob – 240 l – na papír
 • 38 ks nádob – 240 l  - na plast
 • 127 ks nádob – 240 l – na BIOodpady
 • 4  ks nádob na drobné elektrospotřebiče – firma Asekol
 • 12 ks nádob na jedlé oleje – firma EKO – PF
 • 4 ks nádob na použitý textil – firma Dimatex
 • 2 ks nádob na použitý textil – firma Diakonie
 • 110 ks kontejnerů na směsný komunál
 • 1345 ks popelnic na směsný komunál

23 ks nádob – 1 550 l – na kovy - na těchto stanovištích:

 • Mírová 421 (pod Detvou) 
 • Mírová 427
 • Mírová 431 (za Detvou)
 • Mírová 433
 • Mírová 436
 • Mírová 456
 • Mírová 459
 • SNP 465
 • Luční 501
 • K Rokli 497
 • u ZŠ Smetanova
 • Palackého 383 (u autoškoly)
 • 1. máje 188
 • Pod Homolkou - COOP
 • Čelakovského 352
 • K. Weise – vedle skla
 • Nad Stadionem 357
 • Zámek 33
 • Husova u skla
 • Kaplířova 65
 • Náměstí Svobody 24
 • Hrabice
 • Sudslavice

15 ks nádob – 240 l – na jedlé oleje a tuky - na těchto stanovištích:

 • Na Vyhlídce 13
 • Pod Homolkou 11
 • Hraničářská 38
 • COOP – Špidrova
 • K. Weise – parkoviště
 • Pražská 202
 • Kaplířova 69
 • Čelakovského 401
 • Klostermannova 367
 • Mírová 422
 • Mírová 431
 • Mírová 456
 • K Rokli 494
 • Luční 498
 • SNP 465

Poplatek za svoz komunálního odpadu

Poplatek za odpady na rok 2020 je 636,- Kč

Poplatek vybírá paní Jitka Bošková, tel: 388 402 237, 1. patro budovy MÚ Vimperk čp. 6,

Poplatek je třeba zaplatit do 31.3.2020.


Harmonogram svozu odpadu


Harmonogram SKO - zde [PDF 61 kB]

Harmonogram separace - zde [PDF 49 kB]

Harmonogram bioodpadu - zde [PDF 27 kB]


^ Zpět na obsah

Vše o odpadech

Vše co jste kdy chtěli vědět o odpadech a báli jste se zeptat...

Co to vlastně odpad je (základní pojmy)


Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.

Nebezpečný odpad - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v zákoně (např. toxicita, infekčnost, dráždivost, výbušnost, hořlavost, chemické vlastnosti). Je to takový druh odpadu, který se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí.

Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Odpadové hospodářství - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností.

Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

Využívání odpadů – další využití odpadů jako suroviny nebo materiálu namísto odstranění, každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích zákona zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. 

Odstrańování odpadů – takový způsob odstranění odpadů, který je trvalý nebo výrazně dlouhodobý. 


^ Zpět na obsah


Předcházení vzniku odpadů

Tato povinnost je stanovena zákonem o odpadech:

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.

Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů.

Příklady: spotřeba igelitových obalů, papíru, nepoužívat jednorázové výrobky...


^ Zpět na obsah


Způsoby využívání odpadů

Využívání odpadů umožňuje další využití surovin v nich obsažených nebo jejich úpravu k dalšímu využití.

úprava odpadů – provádí se před dalším nakládáním s odpady za účelem zlepšení jejich vlastností, snížení objemu, vytřídění jednotlivých složek, drcení a další

recyklace odpadů - takové nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití. pomocí znovuzpracování materiálu z odpadu (papírny, sklárny, plastové výrobky, textilní průmysl) 

kompostování – způsob zpracování biologicky rozložitelných odpadů a jejich přeměna na dále využitelný prostředek na zlepšení půdy – kompost. 

energetické využití - použití odpadů způsobem obdobným jako paliva za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie

aplikace do půdy – podmínkou je přínos pro zemědělství nebo zlepšení ekologie, zejména se jedná o využití biologicky rozložitelných odpadů po jejich předchozí úpravě

regenerace odpadů - znovuobnovení vlastností látek, využívá se zejména u chemických sloučenin (kyselin, zásad či rozpouštědel)

^ Zpět na obsah


Způsoby odstraňování odpadů


a) skládkování - je nejstarší způsob odstraňování odpadů z lidské činnosti a spočívá v ukládání odpadů v úrovni nebo pod úrovni terénu. Zařízení pro trvalé a řízené uložení odpadu se nazývá skládka. V historii byly skládky, společně se spalováním, nejčastější formou odstraňování odpadu a zůstávají ve své pozici na mnoha místech ve světě i nadále. Nelegálně založená skládka se označuje jako černá. Za založení černé skládky hrozí ve vyspělých zemích různé druhy postihu. Umístění a technické provedení skládky odpadů musí zajistit ochranu životního prostředí po celou dobu provozu skládky i po jeho ukončení a podmínky pro rekultivaci skládky a následné využití skládkového prostoru. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodném výluhu. Provozovatel skládky je povinen zabezpečit po ukončení provozu skládky její asanaci, rekultivaci a následnou péči a zamezit negativnímu vlivu skládky na životní prostředí; tyto činnosti zajišťovat z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy po dobu nejméně 30 let.
b) vypouštění - odstranění odpadů, zejména kapalných, jejich vypouštěním do vodních těles ( řek,jezer, moří, oceánů,...). Neřízeným vypouštěním odpadů dochází k výrazným ekologickým škodám.
c) konečné či trvalé uložení - způsob odstranění odpadů v prostoru vybaveném pro skladování a trvalé uložení odpadů bez záměru jejich opětovného vyjmutí. Zabezpečuje izolaci odpadů od životního prostředí pomocí vícebariérového systému. Podle umístění může být povrchové, v podzemních dutinách nebo v hlubinných geologických útvarech. Využívá se zejména pro radioaktivní a jinak nebezpečné odpady.
d) spalování - cílem spalování odpadu je jeho odstranění hygienickým způsobem a energetické využití látek v něm obsažených, za současného snížení objemu a zachycení potenciálně škodlivých látek. Je nutno, aby se konstrukce spalovacího zařízení přizpůsobila zvláštnostem odpadové látky, která se má spalovat. Spalovny se rozlišují podle druhu spalovaného odpadu, dle využití produktů spalovny, podle použitého přídavného paliva, podle množství spáleného TDO a podle konstrukce roštů. Problémem spaloven jsou zejména celkové emise z procesu.

^ Zpět na obsah

Využitelné složky komunálních odpadů

Pokud doma nahlédnete do popelnice, zjistíte, že převážná část odpadů je znovu využitelná. K těm hlavním patří:


kovy - víčka, konzervy, spreje, ...

papír - noviny, časopisy, kartony, papírové obaly, ...

plast - PET lahve, sáčky, kelímky, obaly, ...

sklo - nevratné lahve, tabulové sklo,...

nápojové kartony - „tetrapack" od mléka, džusů, ...

biologicky rozložitelné odpady - odpady z domácnosti (zbytky zeleniny, ovoce, jídla), odpad ze zahrad,...


^ Zpět na obsah

Třídění odpadů

Proč vlastně třídit?


Každý z nás vyhodí za rok asi 250 - 300 kg odpadů. Pokud však odpady už doma třídíte a dáváte je do barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit například až 66 kg papíru, 39 kg plastů, 27 kg skla.
Výsledkem je snížení množství odpadů a šetření životního prostředí v souvislosti s jeho odstraňováním. Současně šetříme prvotní suroviny potřebné pro výrobu neboť umožníme jejich opětovné získání z odpadu.
Pokud budete jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníte tak jejich další zpracování. Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru, odveze velké svozové auto na dotřiďovací linku. Odtud putují do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky - tento proces se nazývá recyklace odpadu.

^ Zpět na obsah


Označení výrobků

 

Značky na obalech - naši rádci při třídění odpadů

Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit. 

symboly - recyklace

Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru (Jak třídit) máme obal později vyhodit. V tabulce jsou nejčastější kódy:

Materiál

Písmenný kód

Číselný kód

Papír

PAP

22

Vlnitá lepenka

PAP

20

Hladká lepenka

PAP

21

Bílé sklo

GL

70

Zelené sklo

GL

71

Hnědé sklo

GL

72

Ocel

FE

40

Hliník

ALU

41

Dřevo

FOR

50

Polyethylentereftalát

PET

1

Polypropylén

PP

5

Polystyrén

PS

6

Polyetylén (rozvětvený)

LDPE

4

Polyetylén (lineární)

HDPE

2

Kombinovaný obal

C/

obal je vyroben z více materiálů a ten za lomítkem převládá

Nápojový karton

C/PAP

81 a 84 kombinovaný obal, kde převládá papír


Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad. Pokud je se jedná o obaly od chemických výrobků, přečtěte si informace od výrobce, zda obal nevyžaduje specifický způsob nakládání. Pokud obsahuje nějaké nebezpečné látky, odnáší se do sběrny nebezpečných odpadů nebo na sběrné dvory. Bližší informace se dozvíte na vašem obecním nebo městském úřadu.  

Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do barevného kontejneru!  


Balení a označování nebezpečných odpadů

(1) Balení nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy.

(2) Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny následujícím způsobem:

a) odpady s nebezpečnou vlastností označením kódem H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 grafickým symbolem

b) nebezpečné odpady jiné než uvedené pod písmenem a) nápisem "nebezpečný odpad".


zdraví škodlivý

extrémně hořlavy

 


^ Zpět na obsah


Jak správně třídit

 

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné - smícháním se odpad znečistí nebo slepí a jeho další třídění je problematické a nákladné.

Dobrá rada:

Pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky budete dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo. Do tašky dávejte raději pouze nerozbité sklenice a lahve, pokud se vám rozbije sklenička, odneste ji raději opatrně rovnou do kontejneru ve vaší ulici. 


^ Zpět na obsah


Několik praktických rad pro správné třídění

 

 • PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování odstraněno. PET láhve sešlápněte!!! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější.
 • Kelímky od jogurtů, másla a jiných potravin není nutné důkladně vymýt. Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu dojíte nebo z kelímku vyškrábete. Zbytek nečistot bude odstraněn při dalším zpracování.
 • Stejně tak není nutné důkladně vymýt plastové obaly od kosmetiky. Stačí když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy vylijete. Dočištěny budou při dalším zpracování.
 • Z časopisů a dokumentů není třeba odstranit kancelářské svorky.

^ Zpět na obsah


Sběr papíru


 
Papír PATŘÍ NEPATŘÍ SYMBOLY na obalu
Kontejner-p

noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, papírové obaly, krabice roztrhané na menší kusy, balicí papír, lepenka, kancelářský papír, sešity, obálky

do kontejneru nepatří mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky

Eco značky papír

 Sběr skla


 
Sklo PATŘÍ NEPATŘÍ SYMBOLY na obalu
kontejner-s

 

bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné láhve, zavařovací sklenice, tabulové sklo

 

do kontejneru nepatří keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla

Eco značky sklo

 


Ve Vimperku jsou k dizpozici dva druhy barevně odlišených kontejnerů na sklo:

Bílý kontejner -  vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

Zelený kontejner - vhazujte barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.

 

Sběr plastů


 
Plasty PATŘÍ NEPATŘÍ  
kontejner-pl

 

sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a lahve, plastové kelímky, sáčky a fólie, čisté plastové obaly od mléka, jogurtů  a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, prázdné plastové obaly od šamponů, kosmetiky a čistících prostředků

 

do kontejneru nepatří bakelit, guma, PVC, linoleum,pneumatiky, novodurové trubky, plastové obaly od chemikálií olejů a barev

 

Symboly na plastových obalech:

Eco značky plast

Sběr nápojových kartonů


Nápojové kartóny PATŘÍ NEPATŘÍ SYMBOLY na obalu
Kontejner - kartony

 

 

vypláchnuté krabice od džusů, mléka apod.

 

 

do kontejneru nebo stojanu nepatří nápojové kartony se zbytky potravin

eco značky nápojové kartony

Ve Vimperku vhazujeme nápojové kartóny dom kontejnerů na plast

Sběr kovů


Kovové odpady se odnášejí do sběren nebo na sběrné dvory.


Více informaci o třídění odpadů v Jihočeském kraji (odkaz směřuje na externí stánku).

^ Zpět na obsah

Způsoby vytřídění využitelných složek odpadů

Třídění v domácnosti - zde začíná prvotní třídění, ukládáme zvlášť  různé druhy využitelných odpadů v rozsahu v jakém jsme ochotni, v jakém nám umožňují prostorové podmínky a v jakém nám umožňuje následné předání vytříděných odpadů.

Třídění v zaměstnání - základním úkonem je vytřídění odpadů z výroby a jejich minimalizace, můžeme třídit ale i odpady z provozu (odpad od zaměstnanců, z kancelářské činnosti, provozu vozidel, ...)

Třídění ve školách - vybavení škol nádobami a výchova dětí ke třídění má zejména výchovný efekt do budoucnosti

Třídění v obecním systém - většinou venkovní kontejnery určené pro uložení odpadů vytříděných v domácnosti, na základě smlouvy mohou využít i podnikatelé

Třídění u prodejců - zejména povinnost tzv. zpětného odběru (pneumatiky, elektrozařízení, oleje, baterie, zářivky a výbojky, ....)

Třídění ve Sběrných dvorech - slouží k základnímu roztřídění všech druhů odpadů při jejich odevzdání před jejich dalším předáním k dalšímu využití nebo odstranění


 ^ Zpět na obsah

Další zpracování vytříděných složek odpadů

 

Odpady, které jsou svezeny z barevných kontejnerů je nutné dále dotřídit. Na tzv. dotřiďovací lince se odpady třídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování (recyklace) a zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi, nečistoty a odpady.

Dotřídění papíru

Papírové odpady, které odložíte do speciálního modrého kontejneru jsou z mnoha různých druhů papírů. Z jiného papíru jsou noviny, z úplně jiného je krabice od televize. Každý druh papíru se také jinak zpracovává. Proto je potřeba sběrový papír dotřídit na jednotlivé druhy. Na dotřiďovaní lince je pás, po kterém se směs papíru pohybuje a pracovníci podél pásu z něj vybírají jednotlivé druhy papíru, někdy z něj musí vybírat i odpadky, které tam naházejí nezodpovědní občané.

Dotříděný papír se lisuje do balíků a odváží ke zpracování do papírny.


Dotřídění skla

Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece sklo barevné. Navíc se tam nesmí dostat žádná jiná nečistota, kov, keramika, porcelán atd. Skleněné odpady ze zelených kontejnerů se nejprve předtřiďují ručně a jsou odstraněny největší kusy nečistot. Poté střepy putují na speciální automatickou linku řízenou počítačem, kde je směs pomocí soustavy drtičů a sít upravena na kvalitu požadovanou zpracovatelem. Ze směsi střepů jsou odstraněny drobné nečistoty (víčka a další drobné předměty) a jsou podrceny na požadovanou velikost. Směs z barevného nebo čirého skla se odváží ke zpracování do skláren.


Dotřídění plastů

I plasty, které jste odhodili do žlutých kontejnerů, se dotřiďují na dotřiďovací lince. Ze směsi plastů putující na pásu se ručně vybírají PET láhve, fólie a pěnový polystyren, které mají speciální samostatné zpracování. Pracovníci z pásu vyhazují i nečistoty, které do plastů nepatří. Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů se lisují do balíků a odváží ke zpracování na recyklační linky.


^ Zpět na obsah

Recyklace odpadů


Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další "život" odpadu - pokud ho správně roztřídíte, umožní tak jeho recyklaci a znovupoužití; pokud ho vyhodíte do popelnice, odpad se uloží na skládce nebo se jinak bez dalšího využití zlikviduje.


Recyklace papíru

Slisovaný sběrový papír poslouží k výrobě nového papíru, stejně jako když se vyrábí ze dřeva, přidává se do směsi na výrobu papíru. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod.

Při recyklaci papíru se ušetří především samotné stromy (použitím 1 tuny sběrového papíru ušetříme asi 17 stromů v lese) a uspoří se až 50% energie a 40% vody. Sníží se také znečištění vzduchu (o 75%) a vody (o 35%).


Recyklace skla

Upravená směs ze střepů se přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Ušetří se při tom jak energie, tak i množství primárních surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna. Nejčastěji se takto vyrábí opět skleněné obaly či jiné skleněné výrobky.

Výhodou recyklace skla je úspora primárních zdrojů surovin a energie. Kvalita skla se recyklací nesnižuje a do výrobní směsi lze přidávat až 90% střepů. Každých 10% střepů ve směsi ušetří kolem 2% energie.


Recyklace plastů

Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti. Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod.


Recyklace kovů

Kovové odpady putují ze sběren druhotných surovin nebo sběrných dvorů do hutí, kde se přetaví. Zbytky původního obsahu (potraviny, barev) tak shoří při teplotě 1700°C. Z některých plechovek tak vznikne znovu stejný výrobek, nebo třeba různé odlitky, tyče a desky.


Recyklace nápojových kartonů

Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby:

V papírnách - papír tvoří většinu tohoto obalu, takže je možné ho zpracovávat stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody či dále zpracovat na palety apod.

Na speciální lince - nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné použít např. jako stavební izolace. Taková linka funguje také v ČR.

 

Zde si můžete prohlétnout leták "Co se děje s vytříděným odpadem [PDF 423 kB]" (pdf).

^ Zpět na obsah

Zpětný odběr výrobků

 

Zákonem č.185/2