Odpadové hospodářství

OBSAH

 

Kontakt

 

Ing. Marie Hejlková

tel.: 388 402 229
e-mail: marie.hejlkova@mesto.vimperk.cz

 

Pracovní doba:

Úřední dny: pondělí a středa

Úřední hodiny: 7.30 až 11.30   12.30 až 17.00

Ostatní dny po předchozí dohodě.

^ Nahoru

Pracovní náplň

 

Odpadové hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech)

 • vydává souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady do 100 t /rok
 • vede a zpracovává evidenci odpadů a zařízení, kde se s odpady nakládá
 • ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů povinnost odstranit odpad
 • provádí kontrolní činnost
 • ukládá pokuty podle § 66 odst. 5, opatření a lhůty pro zjednání nápravy
 • vyjadřuje se k podnikání v oblasti nakládání s odpady pro potřeby živnostenského úřadu, ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady
 • může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, jež by mohly způsobit škodu na životním prostředí

^ Nahoru

Územní příslušnost

 

Místní příslušnost orgánu odpadového hospodářství obce s rozšířenou působností (dle ustanovení § 79 odpadového zákona) je na celém území obce s rozšířenou působností.

 

Místní příslušnost orgánu odpadového hospodářství - obecního úřadu (dle ustanovení § 80 odpadového zákona) je pouze v Městě Vimperk a jeho částech (osadách) :

Vimperk (Arnoštka, Bořanovice, Boubská, Cejsice, Hrabice, Klášterec, Korkusova Huť, Křesanov, Lipka, Michlova Huť, Modlenice, Pravětín, Skláře, Solná Lhota, Sudslavice, U Sloupů, Veselka, Vnarovy, Výškovice)

 

 

^ Nahoru

Legislativa

 

Zákony:

 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 477/2001 Sb.  o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
 • Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) [435/2006 Sb.]
 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
 • Zákon č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 157/2009 Sb.  o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 291/2009 Sb. , kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (včetně zákona o odpadech)

 ^ Nahoru

Předpisy – vyhlášky:

 • 170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
 • 374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
 • 352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků 
 • 341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 
 • 352/2005 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
 • 294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • 237/2002 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
 • 384/2001 Sb. Vyhláška o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými
 • 383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
 • 382/2001 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
 • 381/2001 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu
 • 376/2001 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • 465/2013 Sb.Vyhláška o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik

 • 321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

 • 352/2014 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024  

^ Nahoru

Formuláře

Přehled potřebných formulářů  naleznete zde.

^ Nahoru

 

Jak si vyřídit

Podání žádosti „ Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady."

 

Kdo žádá:
Právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která při své činnosti nakládá s nebezpečným odpadem. Shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu. 

Kdo vyřizuje:
MěÚ Vimperk, orgán odpadového hospodářství, tel.č. 388 402 229 (Ing. Marie Hejlková)

Poplatek:
Bez správního poplatku.

Lhůta k vyřízení žádosti:
Do 30 dnů od podání žádosti se všemi požadovanými přílohami.

Formulář žádosti:
K dispozici v kanceláři č. 20 (odbor ŽP, budova čp. 8 na Náměstí Svobody ve Vimperku) nebo ke stažení (ms word [DOC 28 kB] [DOC 28 kB] - pdf [PDF 24 kB] [PDF 24 kB]).

^ Nahoru


Podání žádosti „Žádost o vyjádření ke stavbě"

Kdo žádá:
Ten, kdo potřebuje vyjádření z hlediska nakládání s odpady k územnímu a stavebnímu řízení.

Kdo vyřizuje:
MěÚ Vimperk, orgán odpadového hospodářství, tel.č. 388 402 229 (Ing. Marie Hejlková)

Poplatek:
Bez správního poplatku.

Lhůta k vyřízení žádosti:
Do 30 dnů od podání žádosti se všemi požadovanými přílohami.

Formulář žádosti:
K dispozici v kanceláři č. 20 (odbor ŽP, budova čp. 8 na Náměstí Svobody ve Vimperku) nebo ke stažení (odkaz).

^ Nahoru

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku