Odpadové hospodářství

OBSAH

 

Kontakt

 

Ing. Marie Hejlková

tel.: 388 402 229
e-mail: marie.hejlkova@mesto.vimperk.cz

 

Pracovní doba:

Úřední dny: pondělí a středa

Úřední hodiny: 7.30 až 11.30   12.30 až 17.00

Ostatní dny po předchozí dohodě.

^ Nahoru

Pracovní náplň

 

Odpadové hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech)

 • vydává souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady do 100 t /rok
 • vede a zpracovává evidenci odpadů a zařízení, kde se s odpady nakládá
 • ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů povinnost odstranit odpad
 • provádí kontrolní činnost
 • ukládá pokuty podle § 66 odst. 5, opatření a lhůty pro zjednání nápravy
 • vyjadřuje se k podnikání v oblasti nakládání s odpady pro potřeby živnostenského úřadu, ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady
 • může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, jež by mohly způsobit škodu na životním prostředí

^ Nahoru

Územní příslušnost

 

Místní příslušnost orgánu odpadového hospodářství obce s rozšířenou působností (dle ustanovení § 79 odpadového zákona) je na celém území obce s rozšířenou působností.

 

Místní příslušnost orgánu odpadového hospodářství - obecního úřadu (dle ustanovení § 80 odpadového zákona) je pouze v Městě Vimperk a jeho částech (osadách) :

Vimperk (Arnoštka, Bořanovice, Boubská, Cejsice, Hrabice, Klášterec, Korkusova Huť, Křesanov, Lipka, Michlova Huť, Modlenice, Pravětín, Skláře, Solná Lhota, Sudslavice, U Sloupů, Veselka, Vnarovy, Výškovice)

 

 

^ Nahoru

Legislativa

 

Zákony:

 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 477/2001 Sb.  o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
 • Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) [435/2006 Sb.]
 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
 • Zákon č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 157/2009 Sb.  o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 291/2009 Sb. , kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (včetně zákona o odpadech)

 ^ Nahoru

Předpisy – vyhlášky:

 • 170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
 • 374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
 • 352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků 
 • 341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 
 • 352/2005 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
 • 294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • 237/2002 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
 • 384/2001 Sb. Vyhláška o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými
 • 383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
 • 382/2001 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
 • 381/2001 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu
 • 376/2001 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • 465/2013 Sb.Vyhláška o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik

 • 321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

 • 352/2014 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024  

^ Nahoru

Formuláře

Přehled potřebných formulářů  naleznete zde.

^ Nahoru

 

Jak si vyřídit

Podání žádosti „ Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady."

 

Kdo žádá:
Právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která při své činnosti nakládá s nebezpečným odpadem. Shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu. 

Kdo vyřizuje:
MěÚ Vimperk, orgán odpadového hospodářství, tel.č. 388 402 229 (Ing. Marie Hejlková)

Poplatek:
Bez správního poplatku.

Lhůta k vyřízení žádosti:
Do 30 dnů od podání žádosti se všemi požadovanými přílohami.

Formulář žádosti:
K dispozici v kanceláři č. 20 (odbor ŽP, budova čp. 8 na Náměstí Svobody ve Vimperku) nebo ke stažení (ms word [DOC 28 kB] [DOC 28 kB] - pdf [PDF 24 kB] [PDF 24 kB]).

^ Nahoru


Podání žádosti „Žádost o vyjádření ke stavbě"

Kdo žádá:
Ten, kdo potřebuje vyjádření z hlediska nakládání s odpady k územnímu a stavebnímu řízení.

Kdo vyřizuje:
MěÚ Vimperk, orgán odpadového hospodářství, tel.č. 388 402 229 (Ing. Marie Hejlková)

Poplatek:
Bez správního poplatku.

Lhůta k vyřízení žádosti:
Do 30 dnů od podání žádosti se všemi požadovanými přílohami.

Formulář žádosti:
K dispozici v kanceláři č. 20 (odbor ŽP, budova čp. 8 na Náměstí Svobody ve Vimperku) nebo ke stažení (odkaz).

^ Nahoru

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

1.7.2020

Nová obecně závazná vyhláška města Vimperk

V měsíci červenci 2020 vstoupí v platnost nová Obecně závazná vyhláška o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů, jejíž vydání odsouhlasilo Zastupitelstvo města Vimperk na svém zasedání dne 29.6.2020.

archív

Akce ve Vimperku