Odpadové hospodářství

OBSAH

 

Kontakt

 

Ing. Marie Hejlková

tel.: 388 402 229
e-mail: marie.hejlkova@mesto.vimperk.cz

 

Pracovní doba:

Úřední dny: pondělí a středa

Úřední hodiny: 7.30 až 11.30   12.30 až 17.00

Ostatní dny po předchozí dohodě.

^ Nahoru

Pracovní náplň

 

Odpadové hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech)

 • vydává souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady do 100 t /rok
 • vede a zpracovává evidenci odpadů a zařízení, kde se s odpady nakládá
 • ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů povinnost odstranit odpad
 • provádí kontrolní činnost
 • ukládá pokuty podle § 66 odst. 5, opatření a lhůty pro zjednání nápravy
 • vyjadřuje se k podnikání v oblasti nakládání s odpady pro potřeby živnostenského úřadu, ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady
 • může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, jež by mohly způsobit škodu na životním prostředí

^ Nahoru

Územní příslušnost

 

Místní příslušnost orgánu odpadového hospodářství obce s rozšířenou působností (dle ustanovení § 79 odpadového zákona) je na celém území obce s rozšířenou působností.

 

Místní příslušnost orgánu odpadového hospodářství - obecního úřadu (dle ustanovení § 80 odpadového zákona) je pouze v Městě Vimperk a jeho částech (osadách) :

Vimperk (Arnoštka, Bořanovice, Boubská, Cejsice, Hrabice, Klášterec, Korkusova Huť, Křesanov, Lipka, Michlova Huť, Modlenice, Pravětín, Skláře, Solná Lhota, Sudslavice, U Sloupů, Veselka, Vnarovy, Výškovice)

 

 

^ Nahoru

Legislativa

 

Zákony:

 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 477/2001 Sb.  o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
 • Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) [435/2006 Sb.]
 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
 • Zákon č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 157/2009 Sb.  o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 291/2009 Sb. , kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (včetně zákona o odpadech)

 ^ Nahoru

Předpisy – vyhlášky:

 • 170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
 • 374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
 • 352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků 
 • 341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 
 • 352/2005 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
 • 294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • 237/2002 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
 • 384/2001 Sb. Vyhláška o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými
 • 383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
 • 382/2001 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
 • 381/2001 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu
 • 376/2001 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • 465/2013 Sb.Vyhláška o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik

 • 321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

 • 352/2014 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024  

^ Nahoru

Formuláře

Přehled potřebných formulářů  naleznete zde.

^ Nahoru

 

Jak si vyřídit

Podání žádosti „ Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady."

 

Kdo žádá:
Právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která při své činnosti nakládá s nebezpečným odpadem. Shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu. 

Kdo vyřizuje:
MěÚ Vimperk, orgán odpadového hospodářství, tel.č. 388 402 229 (Ing. Marie Hejlková)

Poplatek:
Bez správního poplatku.

Lhůta k vyřízení žádosti:
Do 30 dnů od podání žádosti se všemi požadovanými přílohami.

Formulář žádosti:
K dispozici v kanceláři č. 20 (odbor ŽP, budova čp. 8 na Náměstí Svobody ve Vimperku) nebo ke stažení (ms word [DOC 28 kB] [DOC 28 kB] - pdf [PDF 24 kB] [PDF 24 kB]).

^ Nahoru


Podání žádosti „Žádost o vyjádření ke stavbě"

Kdo žádá:
Ten, kdo potřebuje vyjádření z hlediska nakládání s odpady k územnímu a stavebnímu řízení.

Kdo vyřizuje:
MěÚ Vimperk, orgán odpadového hospodářství, tel.č. 388 402 229 (Ing. Marie Hejlková)

Poplatek:
Bez správního poplatku.

Lhůta k vyřízení žádosti:
Do 30 dnů od podání žádosti se všemi požadovanými přílohami.

Formulář žádosti:
K dispozici v kanceláři č. 20 (odbor ŽP, budova čp. 8 na Náměstí Svobody ve Vimperku) nebo ke stažení (odkaz).

^ Nahoru

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

16.1.2020

Poděkování ZŠ TGM Vimperk

Velice děkujeme ZŠ TGM Vimperk, která prostřednictvím paní Mgr. Alžběty Rűckerové zorganizovala charitativní sbírku pro vimperské záchytné kotce pro psy.

6.1.2020

Svoz vánočních stromků 2020

Svoz vánočních stromků proběhne 10.1. a 17.1.2020.

31.12.2019

Přesun agendy zemědělských podnikatelů

Informujeme veřejnost, že s platností od 2.1.2020 přechází agenda vedení evidence zemědělských podnikatelů dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, z odboru životního prostředí na odbor obecní živnostenský úřad.

18.12.2019

Informace vlastníkům lesů - příspěvek státu na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

Po složitých jednáních SVOL (sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR ) s představiteli Ministerstva zemědělství, vlády a parlamentu se podařilo vyjednat finanční příspěvek státu pro vlastníky nestátních lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31.12.2018, který by jim měl pomoci při obnově lesních porostů vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví v uvedeném období. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR je dobrovolnou organizací s celorepublikovou působností, která sdružuje vlastníky a správce nestátních lesních majetků. V současné době je ve SVOL organizováno 665 přímých členů (1300 vlastníků) s celkovou výměrou 532.4 tis. ha lesa, což je 20 % výměry všech lesů v republice.

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

archív

Akce ve Vimperku