Lesní hospodářství - státní správa lesů

 

OBSAH

 

Kontakt

 

Ing. Miroslav Šíp

tel.: 388 402 251
e-mail: Miroslav.Sip@mesto.vimperk.cz

 

Pracovní doba:

 

Úřední dny: pondělí a středa

Úřední hodiny: 7.30 až 11.30   12.30 až 17.00

Ostatní dny po předchozí dohodě.

 

^ Nahoru

Pracovní náplň

Rozsah pravomocí je dán § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, který definuje kompetence státní správy lesů na úrovni obce s rozšířenou působností. Níže je uvedeno kompletní znění tohoto paragrafu s referncí na patřičnou část zákona.

 

(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují

a) o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 3),

b) o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 4),

c) o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha (§ 12 odst. 3),

d) o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1),

e) o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa (§ 19 odst. 3), pokud nepřesahují jejich správní obvod,

f) o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese (§ 20 odst. 4),

g) o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5), pokud nepřesahují jejich správní obvod,

h) o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené (§ 22 odst. 1 a 2),

i) o uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují jejich správní obvod (§ 32 odst. 2),

j) o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let (§ 33 odst.4),

k) o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích (§ 34 odst. 4),

l) o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 2),

m) o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 6),

n) o ukládání pokut (hlava devátá),

o) o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod (§ 51 odst. 1), pokud nepřesahují jejich správní obvod,

p) o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 57), pokud nepřesahují jejich správní obvod.

 

^ Nahoru

(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

a) vedou evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém správním obvodu (§ 12 odst. 2),

b) uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud není příslušný kraj nebo ministerstvo,

c) vydávají souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2),

d) zajišťují zpracování osnovy (§ 25 odst. 1),

e) povolují výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče (§ 31 odst. 2),

f) povolují výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur (§ 31 odst. 6),

g) ustanovují lesní stráž a zrušují ustanovení lesní stráže (§ 38) ve svém správním obvodu,

h) soustřeďují údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu a postupují je pověřené organizační složce státu,

i) vykonávají dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1).

(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají státní správu a povinnosti určené orgánům státní správy lesů podle tohoto zákona a předpisů vydaných na jeho základě ve všech dalších případech, není-li zákonem určen jiný orgán státní správy lesů.

 

^ Nahoru

Územní příslušnost

Městský úřad Vimperk jako orgán státní správy lesů je místně příslušný na celém území obce s rozšířenou působnstí mimo území Národního parku Šamava, kde státní správu lesů vykonává Správa Národního parku. Zde je však třeba zdůraznit, že pokud jde o stavební problematiku (územní plány, stavby) či povolování těžeb drobných vlastníků vykonává státní správu Městský úřad Vimeprk, odbor životního prostředí.

^ Nahoru

Legislativa

 

  • Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
  • Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
  • Zákon č. 280/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů ...

  • Zákon č. 232/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů  ...
  • Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
  • Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa...

Prováděcí vyhlášky k lesnímu zákonu:

Inventarizace lesů

 Další předpisy

  • Zákon č. 114/1992 Sb. ochraně přírody a krajiny
  • Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992  Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku

^ Nahoru

Formuláře

Potřebné formuláře najdete zde.

 

Základní povinnosti vlastníků lesa


Hospodaření v lese je vlastník povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem (OLH), proto Vám doporučujeme konzultovat s ním ještě před zahájením vlastních prací všechny činnosti, náležitosti a naléhavosti hospodaření a průběžně se na něho obracet s případnými potížemi či nejasnostmi. Cennou pomůckou je Vám také lesní hospodářská osnova (LHO) nebo lesní hospodářský plán (LHP).

Vlastník je povinen hospodařit tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů sloužících k hospodaření v lese, je povinen usilovat při hospodaření v lese o to, aby nepoškozoval zájmy jiných vlastníků lesů a funkce lesa byly zachovány, je povinen zajistit svým hospodařením především ochranné funkce lesa 1) §36. Dále je vlastník povinen chránit svůj les před znečišťujícími látkami unikajícími či vznikajícími při hospodářských činnostech. Oleje k mazání řetězu motorové pily a hydraulické kapaliny smí používat jen biologicky odbouratelné 1) §32 .
Stát podporuje hospodaření v lese finančními příspěvky a službami, není ovšem povinen vyhovět všem žadatelům 1) §46.
Obhospodařování Vašeho lesního majetku lze výrazně usnadnit sdružením s dalšími vlastníky.


1. Obnova lesa

2. Výchova mladého lesního porostu

3. Ochrana lesa

4. Těžba dříví

5. Doprava dříví

6. Lesní hospodářská evidence

 

1. Obnova lesa

Vlastník je povinen volbou vhodných dřevin a jejich vhodným rozmístěním v porostu zvyšovat odolnost lesa a jeho stabilitu 1) §32
Holinu je vlastník povinen řádně zalesnit do 2 let od jejího vzniku, do 7 let od jejího vzniku musí být následný lesní porost na ní zajištěn. Výjimky povoluje obec s rozšířenou působností na základě žádosti 1) §31, která musí být podána před uplynutím této lhůty. Kritéria, podle nichž se posuzuje zalesnění a zajištění, uvádí vyhláška.
V zájmu dobrého zdravotního stavu lesního porostu a budoucí produkce kvalitního dříví musí použitý reprodukční materiál lesních dřevin splňovat několik zákonných požadavků. Použít reprodukční materiál z mateřského porostu lze jen za předpokladu, že porost je dostatečně kvalitní (uvedeno v LHO). Reprodukční materiál od licencovaného (!) dodavatele musí být opatřen řádně vyplněným průvodním listem a průvodním štítkem. Vzor obou dokladů obsahuje vyhláška. Doporučujeme Vám pořizovat reprodukční materiál za asistence odborného lesního hospodáře.
Vlastník je povinen vést evidenci o původu použitého reprodukčního materiálu (až na výjimku 1) § 29, detaily k ní sdělí OLH) a uchovávat ji po dobu 20 let od provedení zalesnění nebo obnovy lesa 1) §29 (náležitosti a vzor evidence uvádí vyhláška)
Jste-li povinen při obnově porostu dodržet minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin uvedený v LHO a nepožádal jste o finanční příspěvek, můžete u orgánu státní správy lesů (SSL) uplatnit nárok na podporu výsadby tohoto minimálního podílu. Podrobnosti uvádí vyhláška nebo Vás s nimi seznámí odborný lesní hospodář či orgán SSL.

2. Výchova mladého lesního porostu

Lesní porost je vlastník povinen vychovávat včas a soustavně tak, aby se zlepšoval stav porostu, zvyšovala se jeho odolnost a zlepšovalo se plnění funkcí lesa 1) §31. Výchovná opatření (výchovné seče) ovlivňují růst porostu a jeho kvalitu, mají tedy přímý vliv na hodnotu dříví z porostu později těženého. Základní výchovná doporučení lze najít v LHO, vlastní zásah je vždy vhodné konzultovat s odborným lesním hospodářem. 


3. Ochrana lesa

S vlastnictvím lesa je přímo spojena povinnost dbát o jeho ochranu. Při veškerém hospodaření je vlastník povinen usilovat o to, aby nepoškozoval zájmy jiných vlastníků 1) §11
Vlastník je povinen provádět preventivní opatření proti vzniku lesních požárů 1) §32
Vlastník je povinen preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organizmů (původci chorob lesních porostů, rostlinní a živočišní škůdci), zjišťovat a evidovat jejich výskyt a rozsah jimi působených poškození 1) §32. Při zvýšeném výskytu je vlastník povinen neprodleně informovat orgán SSL a provést nezbytná opatření k zabránění škod 1) §32. Zvláštní postavení mezi škůdci mají tzv. kalamitní škůdci (bekyně mniška, lýkožrout smrkový, lýkožrout lesklý, klikoroh borový, obaleč modřínový a ploskohřbetky)
Veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj škůdců vzniklé do 31 .3. musí být zpracovány nebo asanovány do 31 .5. téhož roku, v polohách nad 600 m n.m. do 30.6.
Vlastník je povinen dbát, aby lesní porosty nebyly nepřiměřeně poškozovány zvěří 1) §32, tj. chránit ohrožené lesní porosty v rozsahu min. 1 % výměry svého lesa v honitbě, sledovat a evidovat škody způsobené zvěří, využívat pomocných dřevin ke zvýšení úživnosti honitby aj. Pokud i přes tato opatření dochází ke škodám zvěří, má vlastník právní nárok na náhradu podle zákona o myslivosti. Podrobnosti sdělí orgán státní správy myslivosti, tj. nejčastěji obec s rozšířenou působností
Při ochraně lesa je vlastník povinen upřednostnit účinné technologie šetřící životní prostředí 1) §32 a používat jen schválené přípravky na ochranu rostlin (seznam vydává každoročně MZe)
Je zakázáno les oplocovat z důvodů vlastnických nebo za účelem omezení užívání lesa veřejností (oplotit lze jen lesní školku, lesní porost ohrožený škodami zvěří, oboru nebo farmu pro chov zvěře) 1) §32
Nastanou-li mimořádné okolnosti a nepředvídané škody v lese nebo v jeho okolí (větrná či sněhová kalamita, přemnožení škůdce, nebezpečí vzniku požáru aj.), je vlastník povinen bezodkladně provést opatření k jejich odstranění a ke zmírnění následků. Za tímto účelem může orgán SSL některá opatření přímo nařídit (např. zpracovat nezbytnou těžbu ve stanoveném rozsahu a termínu, zastavit jinou než nezbytnou těžbu, vyhubit škůdce na skladu dříví aj.) 1) §32
Za neplnění opatření k ochraně lesa, především za nedodržení přednostního zpracování těžby nahodilé může být vlastníkovi uložena pokuta ‚ a to jak ze strany orgánu SSL, tak i (není vyloučeno, že současně) ze strany České inspekce životního prostředí.

4. Těžba dříví

Vlastník je povinen vhodnými těžebními postupy zvyšovat odolnost lesa a jeho stabilitu 1) §32. Kromě odůvodněných případů nesmí být lesní porost těžbou proředěn pod přípustnou mez 1) §31 (detaily sdělí odborný lesní hospodář). Je zakázáno provádět mýtní úmyslnou těžbu v porostech mladších než 80 let. Výjimky povoluje orgán SSL 1) §33
Vlastník je povinen provádět přednostně těžbu nahodilou 1) §33. Pokud by při tom vznikla souvislá holina o výměře větší než 0,2 ha, musí úmysl těžit dříví oznámit minimálně 14 dnů předem orgánu SSL (neplatí při nenadálé kalamitě vyžadující bezodkladná opatření) 1) §33
Maximální povolená velikost holé seče je 1 ha, maximální přípustná šířka holé seče je dvojnásobek nebo jednonásobek průměrné výšky těženého porostu (detaily sdělí OLH); výjimky povoluje orgán SSL. Při domýcení porostních zbytků a porostů o výměře menší než 1 ha není šíře holé seče omezena 1) §31.
Holou seč nelze - bez ohledu na hranici vlastnictví lesa - přiřadit k sousednímu mladému porostu na celé ploše nezajištěnému, pokud by celková výměra nezajištěných porostů překročila maximální povolenou velikost nebo šířku holé seče (doba od zalesnění holiny do zajištění porostu je běžně 5 let, může být i delší). Povinná minimální vzdálenost holé seče od sousední holiny nebo porostu na celé ploše nezajištěného je rovna průměrné výšce těženého porostu 1) §31.
Patří-li Váš les do kategorie lesa ochranného nebo lesa zvláštního určení, může být těžba omezena ještě jiným způsobem, který je uveden v LHO nebo který stanoví orgán SSL 1) §36

Převzal-li jste protokolárně lesní hospodářskou osnovu (LHO)
Pokud by zpracováním nahodilé těžby mohla být překročena celková maximální výše těžeb stanovená LHO, požádejte orgán SSL o změnu LHO 1) §33
Nepřevzal-li jste protokolárně lesní hospodářskou osnovu (LHO)
Ve svém lese smíte těžit dříví jen se souhlasem OLH. Pokud by těžba překročila průměrně 3 m3 na 1 ha lesa ročně, svůj úmysl těžit oznamte předem písemně orgánu SSL a doložte vyjádření Vašeho OLH. Těžbu pak smíte provést, neobdržíte-li do 30 dnů od doručení Vaší zásilky orgánu SSL nesouhlasné stanovisko 1) §33 

5. Doprava dříví

Přibližování, uskladňování a odvoz dříví je vlastník povinen zabezpečit tak, aby nedocházelo k nepřiměřenému poškozování lesa a pozemků, včetně sousedních 1) §34 (nadměrným rozrýváním půdy a lesních cest, odíráním stojících stromů apod.)
Nelze-li jinak, jste oprávněn užít k přibližování, uskladnění a odvozu dříví cizí pozemky, ovšem pouze ve vhodné době, na nezbytnou dobu, v nezbytném rozsahu a za náhradu. Tyto konkrétní podmínky dohodněte (Vy nebo osoba provádějící dopravu dříví ve Vašem zájmu] s vlastníkem nebo nájemcem dotčených pozemků předem. Nedojde-li k dohodě, rozhodne o podmínkách orgán SSL. Rovněž nesete odpovědnost za případnou škodu způsobenou během využívání dotčených pozemků 1) §34. 


6. Lesní hospodářská evidence [LHE]

Nový formulář pro vykazování LHE pro potřeby centrální evidence: 

http://www.uhul.cz/images/ke_stazeni/EUTR/Lesni_hospodarska_evidence_pro_potreby_centralni_evidence.pdf

zde jsou další informace o systému náležité péče a nařízení o dřevě: 

http://www.uhul.cz/nase-cinnost/narizeni-o-dreve/system-nalezite-pece

Vlastník je povinen vést evidenci o původu použitého reprodukčního materiálu (sazenic) Vlastník je povinen vést evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech (včetně obnovy přirozené, tj. samovolné) a souhrnné údaje za uplynulý kalendářní rok předávat vždy do konce března obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 1) §40.

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

1.7.2020

Nová obecně závazná vyhláška města Vimperk

V měsíci červenci 2020 vstoupí v platnost nová Obecně závazná vyhláška o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů, jejíž vydání odsouhlasilo Zastupitelstvo města Vimperk na svém zasedání dne 29.6.2020.

archív

Akce ve Vimperku