Datum stránky: 2.2.2015

Kudy kam s odpady.

Publikováno 2.2. 2015

Navazuji na článek „Jaký byl rok 2014 ve Vimperku v oblasti životního prostředí?“ a pokusím se zhodnotit rok 2014 a zamyslet se nad dalším vývojem odpadového hospodářství v našem městě.

V oblasti odpadového hospodářství jsme byli vybráni mezi 15 obcí  z celé ČR, dle kterých zpracovává odborná firma na základě požadavku ministerstva studii, jak má fungovat odpadové hospodářství. Studie by měla sloužit jako jakýsi návod pro  ostatní města a obce. V  celokrajské soutěži obcí a měst Jihočeského kraje v soutěži „Jihočeši třídí odpady 2014“ v kategorii měst s více než 7 000 obyvateli v rámci celého Jihočeského kraje tentokrát Vimperk tak úplně neuspěl a skončil těstě pod „bednou“ na 4. místě (sice ze 16 měst to není úplně špatné, ale historie si pamatuje jen vítěze J). Po třech vítězstvích v letech 2009, 2011 a 2012  a druhém místě z roku 2013 dostáváme signál, že úroveň třídění ve Vimperku stagnuje. Poplatek za odpady se podařilo pro rok 2015 udržet již sedmým rokem na stejné úrovni (492,- Kč). Tato skutečnost je významná zejména proto, že odpadové hospodářství je ekonomicky vyrovnané a město Vimperk na tuto oblast nedoplácí. Pro zajímavost uvedu, že město Písek pro rok 2015 poplatek občanům zlevnilo o 100 Kč,- na částku 490,- Kč  s tím, že chce občany motivovat více ke třídění. Pokud občané nebudou více třídit, tak rozdíl doplatí z městského rozpočtu a poplatek se následně vrátí na skutečnost dle nákladů. Ve Vimperku motivaci v této výši máme již 7 let bez doplácení z rozpočtu. Přesto přichází okamžik k vážnému zamyšlení. Pravděpodobně v červnu 2015 skončí projekt se společností Eko-kom a.s., díky kterému jsme měli třídění v podstatě zadarmo. Legislativa obcím od 1.1.2015 ukládá zajistit pro občany sběr kovů (není problém, máme zajištěno prostřednictvím Sběrného dvora již řadu let) a zejména sběr biologicky rozložitelných odpadů (dále jen BRO). V oblasti BRO máme významný náskok díky vybudované kompostárně (pro řadu obcí a měst bude značný problém, jak časový, tak zejména ekonomický, zajistit vybudování této koncovky pro zpracování BRO). Zároveň jsme již sběr BRO od občanů na základě jejich dobrovolnosti zahájili v posledních dvou letech. Nicméně další rozvoj tohoto sběru přináší další náklady. Vytřídění BRO ze směsného komunálního odpadu přinese sice částečné snížení množství ukládaného odpadu na skládku a tím snížení nákladů na skládkové, ale zejména v prvních letech bude tento efekt minimální.

 Zároveň máme ve Vimperku ještě jeden zásadní problém a tím je množství vyprodukovaného  odpadu na obyvatele – 230 kg. Úspěšná města v rámci ČR se pohybují v rozmezí 150 – 200 kg na obyvatele. Tento problém budeme muset analyzovat a pro všechny občany je to údaj k zamyšlení. Jisté je jedno – snížení tohoto množství ve vztahu k ceně skládkovného přináší finanční úspory řádově ve statisících. Jak tedy dál ve Vimperku v odpadovém hospodářství?

V třídění odpadů (plastů, papíru, skla a nápojových kartonů) máme pouze jedinou možnost – více třídit. Čím více vytřídíme, tím více získáme finančních prostředků od společnosti Eko – kom a.s.. Výše odměny je dána zejména množstvím tříděného odpadu předaného k dalšímu využití. Vzhledem k blížícímu se konci pilotního projektu, kdy nám společnost Eko – kom a.s. po dobu 2 let zajišťovala  pro nás bez nákladů svoz tříděného odpadu, to bude pravděpodobně zase na nás. Významně nám ekonomicky může pomoci i ta skutečnost, že se podařilo získat do Vimperka společnost Jihosepar a.s., která zde vybudovala a provozuje dotřiďovací linku a my nemusíme vozit vytříděný odpad např. do Českých Budějovic nebo do Sušice. Navíc za každý kilogram plastu, papíru nebo skla vhozený do obyčejné popelnice platíme na skládce za jeho uložení. Pro zajímavost -  v roce 2013 jste vytřídili 414 tun těchto komodit. Za uložení tohoto množství na skládku bychom zaplatili přibližně 400 000,- Kč. Myslím, že třídit se vyplatí.

Zákonnou povinnost umožnit občanům sběr BRO máme již splněnou. Občané mohou odpad dovézt na kompostárnu, mohou na odboru ŽP (Ing. Hejlková  tel. 602 527 070) požádat o přidělení speciální popelnice na BRO. Zásadním problémem a zároveň úkolem do budoucnosti je čistota BRO v nádobách. Třídění tohoto odpadu je prakticky velmi problematické a tak jedna znečištěná nádoba může znehodnotit celý náklad. Dbejte prosím o to, aby v těchto nádobách končil skutečně biologicky rozložitelný odpad rostlinného nebo živočišného původu. Neméně důležité je, aby BRO nekončil v klasické popelnici, kde opět platí, že jeho uložení na skládku je dražší než zpracování v kompostárně. V roce 2013 občané vytřídili přibližně 50 tun BRO a v roce 2014 již téměř 200 tun. Pokud bychom tento odpad netřídili, tak skončí na skládce nebo na černé skládce „za plotem“. V případě BRO ale platí, že nejekologičtější a zároveň nejlevnější je jeho zpracování v místě vzniku, tedy kompostováním na zahradě. Za tímto účelem poskytneme  na jaře občanům dalších 100 kompostérů. Zájemci o domácí kompostování se mohou již nyní hlásit na odboru ŽP (Ing. Hejlková  tel. 602 527 070).

Naučit se výše uvedené komodity třídit je velmi důležité a bude to ještě významnější – od roku 2024 bude zakázáno ukládat na skládky recyklovatelné a využitelné odpady a též směsný komunální odpad. Zda budeme směsný komunální odpad předávat do spalovny k energetickému využití a za kolik není dnes jisté, ale jednu jistotu máme  – čím více odpadu vytřídíme, tím to bude provozně jednodušší a zejména levnější.

Na závěr motivace pro Vás  – když se vrátíme v roce 2015 v soutěži „Jihočeši třídí odpady 2015“ zpátky „na bednu“, poplatek za odpady na rok 2016 opět nezvýšíme.

 

Ing. Josef Kotál

odbor ŽP

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku