Datum stránky: 2.2.2016

Jaký byl rok 2015 ve Vimperku v oblasti životního prostředí?

Další rok je za námi a dovolte mi, abych uplynulý rok s malým zpožděním zhodnotil. Hodnocení takto široké oblasti je velmi problematické a bude vždy subjektivní. Každý z nás má jinou zkušenost, jiný pohled na věc, jiné množství objektivních informací k dané problematice. Pokusím se držet faktů a na závěr se trochu zamyslet nad budoucností. Rok 2015 přinesl věci pozitivní, ale měl samozřejmě i svá negativa. K těm pozitivním určitě patří, že vimperáci se opět stali vítězi o nejlépe třídící město Jihočeského kraje, a až si na jaře sednete na nové lavičky na nábřeží Volyňky, tak si vzpomeňte, že je vyhrál každý z Vás, kdo třídí (5 nových laviček je věcnou cenou za vítězství v soutěži). Zároveň ale musím říci, že jsme tak trochu „jednooký mezi slepými králem“ – Jihočeský kraj nepatří mezi nejlépe třídící kraje a zejména když se podíváme do popelnic, tak je jisté, že můžeme třídit mnohem víc. K 31.12.2015 skončil pilotní projekt města Vimperk a společnosti EKO-KOM, který významně šetřil finanční prostředky na třídění odpadů a od roku 2016 jedeme opět tzv. „za své“. Dobrou zprávou je, že v průběhu pilotního projektu byla ve Vimperku zprovozněna dotřiďovaní linka odpadů společnosti Jihosepar, a tak se významně zkrátila dojezdová vzdálenost s tříděným odpadem. Vyjádřeno v procentech se jedná zhruba o 30% snížení nákladů na svoz tohoto odpadu. I díky těmto skutečnostem jsme dokázali udržet poplatek za odpady již  osmým rokem na 492,- Kč. Špatnou zprávou je, že vimperáci produkují okolo 230 kg směsného komunálního odpadu na obyvatele, ale nejlepší města v rámci republiky produkují do 150 kg na obyvatele. Tato skutečnost bude velmi nepříjemná, až nebudeme moci odpad sládkovat na naší skládce (zákaz skládkování se legislativně připravuje od roku 2024) a budeme muset toto poměrně velké množství odpadu zpracovat jinak a za významně vyšší ceny.

Na úseku městské zeleně patří velké poděkování společnosti Městské služby, která drží vysoký standard při údržbě trávníků (posekat několikrát za rok 30 ha ploch v nelehkých terénních podmínkách Vimperka není jistě nic jednoduchého) a zároveň tato společnost zajišťuje významnou část dalších prací na tomto úseku. Poděkování patří i dalším firmám, zejména našim Městským lesům, společnosti MELO z Protivína, p. Bedlivému a jeho kolegům, panu Jandovi za květinovou výzdobu lamp VO. Dovolím si konstatovat, že Vimperk patří díky nim mezi dobře udržovaná a kvetoucí města (já vím, určitě to jde lépe, ale finanční prostředky jsou omezené). O to víc zamrzí poničené arboretum a letní kino od vandalů na podzim loňského roku – vytrhané rostliny, zlámané stromy, poničené herní prvky pro děti. Myšlenkové pochody těchto vandalů většina z nás nikdy nepochopí. Nejvýznamnějším zásahem do zeleně za rok 2015 byla obnova aleje K Vodníku. Bylo ošetřeno 208 stromů, 78 pokáceno a 115 nově vysazeno. Celkové náklady akce byly 860 000,- Kč, z toho 616 000,- Kč se podařilo získat formou dotace od SFŽP. Hodnocení výsledku této akce nechám na Vás. Pátým rokem pokračoval projekt vysazování stromů žáky základních škol v Aleji absolventů u Volyňky pod Lidlem a díky Městským lesům vzniká v přilehlém parčíku i zajímavé místo pro zastavení a odpočinek. Co se nám úplně nepodařilo z plánů loňského roku je zlepšení vjezdů do města. Zde jsme zejména naráželi na problém, že řadu těchto pozemků nevlastní město Vimperk a jednání s vlastníky je složité a zdlouhavé.

Zejména děti postřehly, že byl odstraněn velký herní prvek na dětském hřišti v parku u Volyňky. Důvodem odstranění byla rozsáhlá středová hniloba nosných dřevěných sloupů. Přestože byl prvek pravidelně udržován a natírán, hnilobě uvnitř sloupů nešlo zabránit. Životnost tohoto prvku byla pro nás velkým zklamáním, a tak další prvek bude mít nosnou konstrukci z kovu. Věřím, že nejpozději 1. června bude hřiště opět plně vybaveno.

Na úseku ochrany ovzduší přichází dobrá zpráva ve formě programu „Kotlíkové dotace“, kde mají občané možnost za zajímavých podmínek pomocí tohoto programu zrealizovat výměnu starých kotlů na pevná paliva za moderní zdroj vytápění a snížit tak znečištění našeho města.

V letošním roce se dařilo odboru životního prostředí i finančně. Z celkových investičních nákladů ve výši 7 350 805,- Kč včetně DPH se nám podařilo získat 5 395 958,- Kč formou dotací.

Co nás čeká v roce 2016? Rádi bychom, aby se vimperákům podařilo ještě vylepšit třídění odpadů, včetně bioodpadů, protože to je cesta, jak snížit těch výše uvedených 230 kg běžných odpadů na občana, které zatím končí na skládce. Zároveň je to účinný způsob, jak snížit finanční náklady na odpady. Budeme se muset začít zabývat myšlenkou, jak dál budeme nakládat s nevytříděnými odpady po roce 2024. Zda je dokážeme sami energeticky využít (což se zatím jeví jako málo pravděpodobné) nebo vybudujeme na skládce překládací (možná i dotřiďovací) stanici a odpad budeme předávat do cizího zařízení, případně zda neexistují i jiné možnosti. Rok 2024 je daleko jen zdánlivě. Pokusíme se získat dotaci na vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad v ul. Kaplířova (u MP) a v prostoru parkoviště před gymnáziem, abychom vylepšili vzhled těchto lokalit a kontejnery na tříděný odpad přestaly být dominantou těchto míst.

V rámci našich finančních možností se pokusíme Vimperk zase o kousek vylepšit a zároveň rádi obdržíme vaše podněty a nápady na zlepšení míst, kde žijeme.

Na závěr mi dovolte poděkovat Vám všem, kteří jste svou prací nebo jen chováním přispěli ke zlepšení životního prostředí v našem městě, a všem čtenářům popřát hodně zdraví a úspěšný rok 2016.

 

Ing. Josef Kotál
vedoucí odboru ŽP

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku