Chráněná území

Seznam maloplošných chráněných území na Vimeprsku ( v obvodu hranic obce s rozšířenou působností Vimperk). Nejsou zde uvedena území spadající do Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava - viz webové stránky NP a CHKO Šumava.

Pro detailní přehled veškerárých chráněných území doporučujeme Ústřední seznam ochrany přírody, kde lze vyhled konkrétní území. Doporučujeme také mapovou aplikaci, kde lze snadno najít konkrétní chráněné území.

 

OBSAH

Přírodní rezervace

Přírodní památky

 

Mapa chráněných území a  památných stromů Vimperska (klikněte na náhled mapy):

mapa - náhled

Přírodní rezervace

Přírodní rezervace Nad zavírkou

Lokalita: Louky na jižních svazích Javorníku, zhruba 0,5 km východně od osady Tejmlov, 1 km severozápadně od obce Úbislav. Nadmořská výška 865 - 910 m, katastrální území Úbisalv, Javorník u Stach

Výměra: 2,66 ha, ochrané pásmo 0,62 ha

Vyhlášeno: 1988

Popis: Horské mezofilní, mezohygrofylní a rašelinné květnaté louky a prameniště s vysokou floristickou diverzitou, s početnými populacemi vzácných a ohrožených rostliných druhů. Nejvýznamější orchideové louky v jihočeském regionu.

Zde jsou fotografie z PR Nad Zavírkou.

 

Přírodní rezervace Opolenec

Lokalita: Lesní a luční komplex okolo vrcholu Opolenec (648 m) na svazích a sklanatých stráních údolí Volyňky, východně od osady Sudslavic, 1,5 km jihozápadně od osady Bohumilice a 3,5 km severozápadně od Vimperka. Nadmořská výška 565 - 691 m, katastrální území Bořanovice u Vimperka, Smrčná u Čkyně, Výškovice u Vimperka

Výměra: 19,53 ha + ochranné pásmo 150 po obvodu rezervace

Vyhlášeno: 1985

Popis: Pestrý komplex lesních, lučních a skalních společenstev na vápencovém i silikátovém podkaldu s mnoha vzácnými a ohroženými rostlinými druhy, biotop mnoha druhů práků a teplomilného hmyzu. Známá paleontologická lokalita s nálezy pleistocenní fauny.

Zde  najdete fotografie z přírodní rezevace Opolenec.

 

Přírodní památky

Přírodní památka Háje

Jedná se o dva výrazné vápencové pahorky asi půl kilometruseverovýchodně od obce Onšovice. vyskytuje se zde semixerotermní vápnomilná, druhově pestrá travinobylinná společenstva s chráněnými druhy rostlinými druhy. Jedná se o zřejmě nejpočetnější současnou lokalitu výskytu hořečku českého mnohotvárného u nás.

Fotogalerie z přírodní památky Háje.


Přírodní památka Mářský vrch

Ukázkově vyvinuté balvanové moře v syenitickém porfyru na severním svahu Mařského vrchu (907 m), asi 5 km severovýchodně od Vimperka, je dokladem periglaciálního zvětrávání hornin. Žijí tu některé specifické druhy bezobratlých vazané na suťové biotopy.

Přírodní památka Podhájí

Louka na pravé straně údolí Mladíkovského potoka, asi 1 km severně od obce Čábuze. Typická svahová louka s mozaikou floristicky pestrých společenstev mezofilních a mezohygrofylních luk a krátkostébelnatých pastvin s ohroženými rostlinými druhy.


Přírodní památka Skalka

Skalní útvar u silnice Svatá Máří - Šumavské Hoštice, asi 500 metrů od obce Svatá Máří. Jde o zbytek výchozu žilné žuly s turmalínem, umělý odkryv dokládající lokální stavbu jednotvárné skupiny moldanubického krystalinika.


Přírodní památka U Nárovců

Jižní stráň na levém břehu říčky Spůlky asi půl kilometru jihozápadně od obce Onšovice.  Najdeme zde pestrá semixerotermní travinobylinná společenstva na vápenci se vzácnými a ohroženými druhy rostlin a se širokým spektrem relativně teplomilných druhů hmyzu.


Přírodní památka Čistá hora

Území bylo vyhlášeno přírodní pamatkou v roce 2011 na ploše cca 0,6 ha za ochranou mezofilní ovsíkové louky s výskytem vzácných druhů rostlin. Nachází se severozápedně od obce Horosedly.


Přírodní památka Jaroškov

Posláním přírodní památky Jaroškov je ochrana mezofilní ovsíkové louky s výskytem významných a chráněných druhů rostlin.

 


Přírodní památka Úbislav

Posláním přírodní památky Jaroškov je ochrana mezofilní ovsíkové louky s výskytem významných a chráněných druhů rostlin.