Chráněná území

Seznam maloplošných chráněných území na Vimeprsku ( v obvodu hranic obce s rozšířenou působností Vimperk). Nejsou zde uvedena území spadající do Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava - viz webové stránky NP a CHKO Šumava.

Pro detailní přehled veškerárých chráněných území doporučujeme Ústřední seznam ochrany přírody, kde lze vyhled konkrétní území. Doporučujeme také mapovou aplikaci, kde lze snadno najít konkrétní chráněné území.

 

OBSAH

Přírodní rezervace

Přírodní památky

 

Mapa chráněných území a  památných stromů Vimperska (klikněte na náhled mapy):

mapa - náhled

Přírodní rezervace

Přírodní rezervace Nad zavírkou

Lokalita: Louky na jižních svazích Javorníku, zhruba 0,5 km východně od osady Tejmlov, 1 km severozápadně od obce Úbislav. Nadmořská výška 865 - 910 m, katastrální území Úbisalv, Javorník u Stach

Výměra: 2,66 ha, ochrané pásmo 0,62 ha

Vyhlášeno: 1988

Popis: Horské mezofilní, mezohygrofylní a rašelinné květnaté louky a prameniště s vysokou floristickou diverzitou, s početnými populacemi vzácných a ohrožených rostliných druhů. Nejvýznamější orchideové louky v jihočeském regionu.

Zde jsou fotografie z PR Nad Zavírkou.

 

Přírodní rezervace Opolenec

Lokalita: Lesní a luční komplex okolo vrcholu Opolenec (648 m) na svazích a sklanatých stráních údolí Volyňky, východně od osady Sudslavic, 1,5 km jihozápadně od osady Bohumilice a 3,5 km severozápadně od Vimperka. Nadmořská výška 565 - 691 m, katastrální území Bořanovice u Vimperka, Smrčná u Čkyně, Výškovice u Vimperka

Výměra: 19,53 ha + ochranné pásmo 150 po obvodu rezervace

Vyhlášeno: 1985

Popis: Pestrý komplex lesních, lučních a skalních společenstev na vápencovém i silikátovém podkaldu s mnoha vzácnými a ohroženými rostlinými druhy, biotop mnoha druhů práků a teplomilného hmyzu. Známá paleontologická lokalita s nálezy pleistocenní fauny.

Zde  najdete fotografie z přírodní rezevace Opolenec.

 

Přírodní památky

Přírodní památka Háje

Jedná se o dva výrazné vápencové pahorky asi půl kilometruseverovýchodně od obce Onšovice. vyskytuje se zde semixerotermní vápnomilná, druhově pestrá travinobylinná společenstva s chráněnými druhy rostlinými druhy. Jedná se o zřejmě nejpočetnější současnou lokalitu výskytu hořečku českého mnohotvárného u nás.

Fotogalerie z přírodní památky Háje.


Přírodní památka Mářský vrch

Ukázkově vyvinuté balvanové moře v syenitickém porfyru na severním svahu Mařského vrchu (907 m), asi 5 km severovýchodně od Vimperka, je dokladem periglaciálního zvětrávání hornin. Žijí tu některé specifické druhy bezobratlých vazané na suťové biotopy.

Přírodní památka Podhájí

Louka na pravé straně údolí Mladíkovského potoka, asi 1 km severně od obce Čábuze. Typická svahová louka s mozaikou floristicky pestrých společenstev mezofilních a mezohygrofylních luk a krátkostébelnatých pastvin s ohroženými rostlinými druhy.


Přírodní památka Skalka

Skalní útvar u silnice Svatá Máří - Šumavské Hoštice, asi 500 metrů od obce Svatá Máří. Jde o zbytek výchozu žilné žuly s turmalínem, umělý odkryv dokládající lokální stavbu jednotvárné skupiny moldanubického krystalinika.


Přírodní památka U Nárovců

Jižní stráň na levém břehu říčky Spůlky asi půl kilometru jihozápadně od obce Onšovice.  Najdeme zde pestrá semixerotermní travinobylinná společenstva na vápenci se vzácnými a ohroženými druhy rostlin a se širokým spektrem relativně teplomilných druhů hmyzu.


Přírodní památka Čistá hora

Území bylo vyhlášeno přírodní pamatkou v roce 2011 na ploše cca 0,6 ha za ochranou mezofilní ovsíkové louky s výskytem vzácných druhů rostlin. Nachází se severozápedně od obce Horosedly.


Přírodní památka Jaroškov

Posláním přírodní památky Jaroškov je ochrana mezofilní ovsíkové louky s výskytem významných a chráněných druhů rostlin.

 


Přírodní památka Úbislav

Posláním přírodní památky Jaroškov je ochrana mezofilní ovsíkové louky s výskytem významných a chráněných druhů rostlin.

 

 

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

20.9.2019

Kolektivní systém ELEKTROWIN a.s. – sbírá vysloužilé elektrozařízení

Město Vimperk má od počátku tohoto roku uzavřenu smlouvu s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s., který zajišťuje odvoz a recyklaci drobných a velkých domácích elektrospotřebičů ze sběrného dvora ve Sklářské ulici

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku