Chráněná území

Seznam maloplošných chráněných území na Vimeprsku ( v obvodu hranic obce s rozšířenou působností Vimperk). Nejsou zde uvedena území spadající do Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava - viz webové stránky NP a CHKO Šumava.

Pro detailní přehled veškerárých chráněných území doporučujeme Ústřední seznam ochrany přírody, kde lze vyhled konkrétní území. Doporučujeme také mapovou aplikaci, kde lze snadno najít konkrétní chráněné území.

 

OBSAH

Přírodní rezervace

Přírodní památky

 

Mapa chráněných území a  památných stromů Vimperska (klikněte na náhled mapy):

mapa - náhled

Přírodní rezervace

Přírodní rezervace Nad zavírkou

Lokalita: Louky na jižních svazích Javorníku, zhruba 0,5 km východně od osady Tejmlov, 1 km severozápadně od obce Úbislav. Nadmořská výška 865 - 910 m, katastrální území Úbisalv, Javorník u Stach

Výměra: 2,66 ha, ochrané pásmo 0,62 ha

Vyhlášeno: 1988

Popis: Horské mezofilní, mezohygrofylní a rašelinné květnaté louky a prameniště s vysokou floristickou diverzitou, s početnými populacemi vzácných a ohrožených rostliných druhů. Nejvýznamější orchideové louky v jihočeském regionu.

Zde jsou fotografie z PR Nad Zavírkou.

 

Přírodní rezervace Opolenec

Lokalita: Lesní a luční komplex okolo vrcholu Opolenec (648 m) na svazích a sklanatých stráních údolí Volyňky, východně od osady Sudslavic, 1,5 km jihozápadně od osady Bohumilice a 3,5 km severozápadně od Vimperka. Nadmořská výška 565 - 691 m, katastrální území Bořanovice u Vimperka, Smrčná u Čkyně, Výškovice u Vimperka

Výměra: 19,53 ha + ochranné pásmo 150 po obvodu rezervace

Vyhlášeno: 1985

Popis: Pestrý komplex lesních, lučních a skalních společenstev na vápencovém i silikátovém podkaldu s mnoha vzácnými a ohroženými rostlinými druhy, biotop mnoha druhů práků a teplomilného hmyzu. Známá paleontologická lokalita s nálezy pleistocenní fauny.

Zde  najdete fotografie z přírodní rezevace Opolenec.

 

Přírodní památky

Přírodní památka Háje

Jedná se o dva výrazné vápencové pahorky asi půl kilometruseverovýchodně od obce Onšovice. vyskytuje se zde semixerotermní vápnomilná, druhově pestrá travinobylinná společenstva s chráněnými druhy rostlinými druhy. Jedná se o zřejmě nejpočetnější současnou lokalitu výskytu hořečku českého mnohotvárného u nás.

Fotogalerie z přírodní památky Háje.


Přírodní památka Mářský vrch

Ukázkově vyvinuté balvanové moře v syenitickém porfyru na severním svahu Mařského vrchu (907 m), asi 5 km severovýchodně od Vimperka, je dokladem periglaciálního zvětrávání hornin. Žijí tu některé specifické druhy bezobratlých vazané na suťové biotopy.

Přírodní památka Podhájí

Louka na pravé straně údolí Mladíkovského potoka, asi 1 km severně od obce Čábuze. Typická svahová louka s mozaikou floristicky pestrých společenstev mezofilních a mezohygrofylních luk a krátkostébelnatých pastvin s ohroženými rostlinými druhy.


Přírodní památka Skalka

Skalní útvar u silnice Svatá Máří - Šumavské Hoštice, asi 500 metrů od obce Svatá Máří. Jde o zbytek výchozu žilné žuly s turmalínem, umělý odkryv dokládající lokální stavbu jednotvárné skupiny moldanubického krystalinika.


Přírodní památka U Nárovců

Jižní stráň na levém břehu říčky Spůlky asi půl kilometru jihozápadně od obce Onšovice.  Najdeme zde pestrá semixerotermní travinobylinná společenstva na vápenci se vzácnými a ohroženými druhy rostlin a se širokým spektrem relativně teplomilných druhů hmyzu.


Přírodní památka Čistá hora

Území bylo vyhlášeno přírodní pamatkou v roce 2011 na ploše cca 0,6 ha za ochranou mezofilní ovsíkové louky s výskytem vzácných druhů rostlin. Nachází se severozápedně od obce Horosedly.


Přírodní památka Jaroškov

Posláním přírodní památky Jaroškov je ochrana mezofilní ovsíkové louky s výskytem významných a chráněných druhů rostlin.

 


Přírodní památka Úbislav

Posláním přírodní památky Jaroškov je ochrana mezofilní ovsíkové louky s výskytem významných a chráněných druhů rostlin.

 

 

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku